areyouready.punt.nl
Voor hier uw onderschrift in, voer alleen een spatie in als dit leeg moet zijn.[!imgslider_title     _2!]

I'm ready for you, are you ready for Me!!


God houdt zoveel van jou, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, opdat wanneer je dat gelooft, je niet verloren gaat, maar eeuwig met Hem zult leven!!

Laatste artikelen

          Behouden in 5 stappen!

      ''hij wil dat niemand verloren gaat!''
                   

http://www.squidoo.com/frank-jenner  :De George Street evangelist zei:" Als je vanavond zou sterven, waar zou je dan naar toe gaan? De Hemel of de Hel? Probeer de vraag niet te ontwijken. Het is het één of het andere!
 
 
 
Wanneer je de hoofdstukken, "Evangelie wat?!" en " Reddingscampagne", leest, zul je dit onderwerp beter begrijpen.
 
 
 
1. Erken dat je een zondaar bent, dat je in Gods ogen altijd te kort zal schieten en Zijn genade heel hard nodig hebt. (Psalm 51:5, Rom. 3:23, Hand. 4: 12)
 
2. Keer je af van je zondes (1 Joh. 1: 9)
 
3. Spreek uit dat Jezus Christus jouw Heer en Redder is (Rom 10: 9-10)
    Misschien is het handig om eerst het hoofdstuk: "Heb je het evangelie wel eens goed uitgelegd gekregen" te lezen.
     
 Voorbeeldgebed
 
  
-Lieve Jezus, ik geloof dat U de Zoon van God bent en dat U voor mij aan het kruis gestorven bent en na 3 dagen weer bent opgestaan.
-
Vader God, in de naam van Jezus, ik erken en geef  toe, dat ik een zondaar ben.
Ik heb spijt van al mijn zondes  (zonde, is alles wat tussen God en jou instaat),  ik maak een 180 graden draai weg ervan en keer me naar U toe.
-
Jezus, kom in mijn leven. Ik dank U, dat U mij totaal vergeven heeft. Ik vraag U mijn hart (binnenkant) te reinigen en mij tot een nieuw persoon te maken, nu op dit moment.
Jezus ik dank U, dat U zoveel van mij houdt en voor mij persoonlijk bent gestorven.
 
-Ik accepteer alles wat Uw Bloed voor mij aan het kruis heeft vrijgekocht.(Redding, bescherming, genezing, voorspoed, heelheid en compleetheid in elk facet van mijn leven) 
Ik ontvang U als Mijn Redder en Heer van mijn leven,
 
-Dank U wel Heilige Geest dat U zoveel van mij houdt en dat U mijn Leraar, Trooster en Helper bent. ik dank U, dat U voor altijd in en bij mij blijft, om bij mij te zijn en mij te helpen met alles wat ik doe. 
 
-Dank U wel, dat U belooft, dat U voor altijd bij mij zal blijven.
Dit alles bid ik in de naam van Jezus!
Amen.
 
Vertel aan iemand, dat je Jezus tot jouw Redder/Heer  hebt gemaakt.
 
Op het moment dat je dit aan iemand vertelt, is je verbond met God bevestigd/een feit geworden. Net als dat wanneer een stel trouwt en elkaars beloften uitspreekt(ja ik wil!), horen daar getuigen bij te zijn. Dan pas wordt het rechtsgeldig!
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=1uqBxizNZJ4&feature=related Dit lied drukt uit, wat je net eigenlijk gebeden hebt. "Ik geef U mijn hart, ik leef vanaf nu alleen voor U en gaat U Uw gang maar in mij." Ik denk dat het je zal helpen, om het mee te zingen, vanuit je hart, naar Hem toe.
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=u_oTBgmWyXY : een ong. 3 min. durend Engels youtube filmpje, waarin Retha Mc Pherson je, leidt in een voorbeeld gebed, die je met haar mee kunt bidden, waarin je Jezus dan aanneemt, als je persoonlijke Redder en Heer!
 
Dank U wel, U bent mijn Redder!
Wanneer je zo'n soort gebed gebeden hebt, bent je een nieuwe schepping geworden en zoals in 2 Cor. 5: 17 staat, ...het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen"
Je hebt een heel nieuw leven met Jezus om naar uit te kijken, beginnend vanaf nu. Je hebt schoon schip gemaakt met God. Je geest is opnieuw geboren(wedergeboren), vanwege Jezus grote offer en liefde voor jou.
 
4. Een zichtbaar bevestiging van dat je een verbond met God en Jezus bent aangegaan, is dat je je kan laten dopen in water (Math. 3: 6, Marc 16: 16). 
Ontvang de doop in de Heilige Geest met het bewijs ervan, het spreken in tongen (zie hoofdstuk:"Doop in de Heilige Geest", (Hand. 2: 3-4;  Han. 8: 14-17).
 
5. Bid(praten met God), lees en gehoorzaam het Woord van God, dagelijks (Joz. 1: 8; Spr. 4: 20-23; 1 Joh. 5:3).
 
 
Onthoud, Jezus denkt aan jou, je bent altijd in Zijn gedachten en Hij wil alleen maar het beste voor jouw leven.
 
Allemaal aanbiddingsliederen achter elkaar, gaat vanzelf naar de volgende.
 
Bron: Dr. creflo Dollar
        Jesse Duplantis.
 
Zoek een goede gemeente/ kerk uit, waar je elke week met anderen God kan aanbidden, opgebouwd wordt en tot zegen voor anderen kan zijn. Vraag God of Hij je naar de juiste kerk/gemeente wilt leiden.
 
U gaf Uw leven op voor mij,
daar aan het Kruis kocht U mij vrij,
Uw liefde zo groot,
voor ieder bestemd.
Dit is mijn God!!
 
U stond op uit de dood,
voor u en mij,
bracht leven voort,
voor altijd is onze God verhoogd.
Dienaar en Heer.
De wereld gered.
Dit is mijn God!!
 
 
Hieronder is uitgebreid beschreven hoe Jezus jou Redder kan worden. Deze brief kreeg ik van iemand en ik vind hem erg duidelijk en stapsgewijs opgesteld, vandaar dat ik deze uitgebreidere versie er ook bij zet. 
 
 
REDDING:
 Iedere persoon is in deze wereld geboren als een zondaar, dus het resultaat van zonde is dood.  
 
In Romeinen 5:12 lezen we: “Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben.”  
  
En in Romeinen 6:23 zien we: “Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.” God verlangt omgang en kameraadschap met jou.
 
Er is een kloof tussen God en de mensheid. Hij heeft een weg voor ons bereidt om een overvloedig en eeuwig leven te ontvangen, maar mensen hebben door de eeuwen heen egoïstische keuzes gemaakt om God de Almachtige ongehoorzaam te zijn. Deze keuzes blijven ervoor zorgen dat we gescheiden zijn van de Vader. 

Mensen proberen deze lege ruimte te vullen met ‘dingen’. Ze proberen zelfs goede werken, moraliteit en religie. Toch blijven ze leeg, want alleen God, door Zijn Zoon, kan deze leegte vullen. Je kunt de hemel niet binnengaan enkel omdat je elke zondag naar de kerk gaat of omdat jouw vader een predikant is of omdat jij denkt dat je een goede, aardige persoon bent.

Want in Johannes 14:6 lezen we: “Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.” 

Realiseer nu dat je gescheiden bent van God en accepteer het feit dat God slechts één oplossing voor zonde en scheiding van Hemzelf voorzien heeft. Jezus Christus, Zijn Zoon, is de enige weg tot God.

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat één ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”Johannes 3:16 

Alleen Hij kan ons verzoenen met God de Vader. Mensen kunnen andere oplossingen zoeken en andere goden aanbidden, maar Jezus Christus alleen, is gestorven aan het kruis voor onze zonden en stond op in triomf uit het graf en eeuwige dood. Hij betaalde de schuld voor onze zonden en overbrugde de kloof tussen God en de mensheid. 

De bijbel legt uit: 

“God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.”Romeinen 5:8 

De bijbel zegt ook: 

“Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen.”1 Petrus 3:18a  

Er is maar één weg voorzien: 

Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.”  
 
1 Timoteüs 2:5 God de Almachtige heeft de énige weg voorzien. Jezus Christus heeft de schuld betaald voor onze zonden en rebellie tegen God door te sterven aan het kruis, Zijn bloed te vergieten, en door op te staan uit de dood om jou te rechtvaardigen en te verzoenen met de Vader. 

Bid om Jezus Christus te ontvangen in jouw leven. Je kunt teruggebracht worden tot God, en jouw relatie met Hem kan hersteld worden door enkel in Christus te vertrouwen om jouw leven te redden van vernietiging. Deze stap gebeurt door Jezus Christus te vragen om jouw zonde weg te nemen en om in jouw hart te komen als jouw Heer en Verlosser.  

 

 

God’s Woord is zeer duidelijk:

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.”Openbaring 3:20 

En de bijbel zegt ons:

“Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.”Romeinen 10:9 

Je moet wedergeboren worden:

 Johannes 3:3-5: “Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.” 

De reden waarom je ‘geestelijk’ geboren moet worden is omdat je nooit geestelijk bent geboren in de eerste plaats. Dus als de bijbel spreekt over ‘wederom geboren worden’, betekent het eigenlijk ‘geboren worden voor de tweede keer’. Je bent lichamelijk geboren in deze wereld, maar je bent geboren zonder de Geest van God in jouw ziel (geestelijk dood). Ja, God heeft jou geschapen, maar Hij gaf jou een vrije wil om zelf te beslissen waar jij de eeuwigheid wil doorbrengen. 

Ben je bereidt om jouw lasten en zonden los te laten? De Heer zal jou rust geven: 

Matteüs 11:28:“Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij; want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

Ben je bereidt om je af te wenden van en berouw te hebben over jouw zonden? Het is een verandering van geest, verandering van hart, en een verandering van gedrag. De reden waarom Jezus voor ons gestorven is, is zodat wij een kans kunnen hebben om tot berouw te komen. Dit is omdat niets onze zonden kan wegnemen behalve het bloed van Jezus Christus. 

Handelingen 3:19a: “Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden.” 

Ben je bereidt om Jezus Christus nu te aanvaarden als jouw Heer en Verlosser? Geloof in Jezus wordt volbracht in jouw hart en ziel. Enkel zeggen dat je gelooft is niet goed genoeg. God weet het en beoordeelt jouw hart. Hij weet of je echt gelooft of niet. 

Op dit moment kan je het meest belangrijke gebed bidden van jouw leven om Jezus Christus te aanvaarden als Verlosser en Heer door simpel te zeggen: 

‘Heer Jezus,

Ik geloof dat U de Zoon bent van God. Ik geloof dat U naar de aarde gekomen bent 2000 jaar geleden. Ik geloof dat U voor mij gestorven bent aan het kruis en dat U Uw bloed hebt vergoten voor mijn redding. Ik geloof dat U bent opgestaan uit de dood en opgevaren naar den hoge. Ik geloof dat U terugkomt naar de aarde. Heer Jezus, ik ben een zondaar. Vergeef mijn zonden. Reinig mij nu met Uw kostbaar bloed. Kom in mijn hart. Red mijn ziel op dit moment. Ik geef U mijn leven. Ik ontvang U nu als mijn Verlosser, mijn Heer, en mijn God. Ik ben van U voor altijd en ik wil U dienen en volgen al de dagen van mijn leven. Vanaf dit moment behoor ik U alleen toe. Ik behoor niet langer tot deze wereld, noch tot de vijand van mijn ziel. Ik behoor U toe en ik ben wedergeboren. In Jezus’ Naam, Amen!’ 

 Door dit gebed te bidden, jouw zonden te belijden en Jezus Christus in jouw hart te aanvaarden, heeft God jou het recht gegeven om Zijn vergeven kind te worden.

De bijbel geeft jou deze zekerheid:

“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.”Johannes 1:12 

Nu je wedergeboren bent: 

 * Zoek ernaar om in water gedoopt te worden om jouw liefde voor Christus openlijk te verkondigen: 

Handelingen 2:38: “En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.”

Matteüs 28:19: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.” 

* Leef een heilig leven, Hij zal jou de kracht geven. Gehoorzaam God’s Woord: 

Johannes 14:21: “Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.” 

* Geef je over en geef Hem jouw leven en onderwerp jezelf dagelijks aan Zijn wil. Bid dat Jezus meer dan enkel jouw Verlosser is, maar ook dat Hij jouw Heer en Meester is. 

* Heb de Heer lief met heel jouw hart, ziel en verstand: 

 Matteüs 22:37-38: “Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod.” 

* Lees de bijbel en leer Hem kennen, vraag de Heilige Geest om jou te helpen om de bijbel te begrijpen. 

* Praat (bid) persoonlijk tot Hem door berouw te hebben over jouw zonden, God te prijzen, door leiding/hulp te zoeken voor jouw leven, door God te danken, deel gewoon elke gedachte met Hem. 

* Bid om vervuld en gedoopt te worden met de Heilige Geest. Vraag Jezus om jou te dopen in de Geest: 

 Matteüs 3:11: “Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.”  
 
 Marcus 1:8: “Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.” 

* Sluit u aan bij een gemeente/kerk voor gemeenschap. 

* Erken/belijd jouw geloof aan iemand anders. 

WAARSCHUWING:

Als je Jezus Christus niet aanvaardt als jouw Verlosser tijdens jouw leven en geen wedergeboren christen wordt, dan zul je jammer genoeg, als je sterft, naar de hel gaan:

Openbaring 20:15: “En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.” 

Openbaring 21:8: “Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.” 

Als je verstandig kiest, voor Hem, zullen al deze dingen jouw deel zijn:

Openbaring 22:1-15: En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. 2 Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. 3 En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, 4 en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. 5 En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden. 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 8 En ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze gehoord en gezien had, wierp ik mij neder voor de voeten van de engel, die ze mij toonde, om te aanbidden. 9 Maar hij zeide tot mij: Doe dat niet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de profeten, en van hen, die de woorden van dit boek bewaren; aanbid God! 10 En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. 11 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. 13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. 14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. 15 Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet. “

 
bron: S. de Muynck

 

 

 
Enkele kerken, waarvan ik denk dat het fijne gemeentes zijn:
-De Shelter in Haarlem,
-CCC in Amstelveen,
-de Levensstroom in Leiderdorp enz.
-De Levende Steengemeente:te zien, elke Zat.ochtend van 9.00-10.uur,op SBS 6
- www.kcm.org :aan de rechter kant in het beige gekleurde scherm staat: Believer's Voice of Victory television broadcasts klik daarop; vervolgens onderaan klikken op:"link to webcast"; daarna kun je op de gewenste dag klikken (watch now)in het blauw/grijs gekleurde scherm. Zeer leerzame lessen over verschillende onderwerpen.Tijdsduur ong. 28 min.
 

Lees meer...

           Information about Jesus and the mark of the beast.

 

27 09 2009    MARK OF THE BEAST (666) RFID

 

 “He required everyone – great and small, rich and poor, slave and free – to be given a mark on the right hand or on the forehead.  And no one could buy or sell anything without that mark, which was either the name of the beast or the number representing his name.  Wisdom is needed to understanding this.  Let the one who has understanding solve the number of the beast, for it is the number of a man.  His number is 666” (Rev. 13:16-18 New Living Translation).

 

              666 IS A SYSTEM OF THE ONE WORLD GOVERNMENT

 

At the present time, computer-assisted biometric identification systems are being developed rapidly and have been readily accepted into our society.  Miniature computer chips, using RFID (Radio Frequency Identification) technology, have already been embedded within electronic appliances, retail goods, livestock, and human beings.  This is not tomorrow’s science fiction – it is happening today.  In many parts of the world, Applied Digital Corporation’s human implanted RFID microchip (VeriChip) is used to help diagnose Alzheimer’s disease, mental illness, Diabetes, heart problems and it also helps to prevent kidnappings.  In the near future, this type of biochip will be widely accepted and implanted for personal identification, protection, monitoring, tracking, commerce, and other uses not yet imagined.  Unfortunately, such biochips store personal identification and the information generated from its use will be stored and maintained in a computer database.  Your body becomes a tagged asset that is monitored and whose behavior will be tracked.  Implanting the microchip in the body alters a person’s physically, mentally and ultimately – spiritually.  The problem that arises from the use of biochip in humans is more than an aesthetic, medical, political, or legal issue.

 

Satan works in the world and he shapes people and society to achieve his goals.  Knowingly or not, anti-christ will force people to follow and obey an agenda that appears to be in the best interest of its people but, in following the pattern of human history and man’s rebellion to God, will bring about pain and suffering until Christ comes again.“…he [satan’s agent] deceived all the people who belong to this world.  He ordered the people of the world to make a great statue of the first beast, who was fatally wounded and then came back to life.  He was permitted to give life to this stature so that it could speak.  Then the statue commanded that anyone refusing to worship it must die.”  (Rev 13vs14-15 New Living Translation).A time is coming when society and lives will be ruled by a self-imposed system where mankind is monitored, analyzed, measured, and evaluated by computers.  In those times, anyone who refuses to accept this system will be tortured then killed.

 

                          FORMATION OF A UBIQUITOUS SOCIETY

 

We are moving towards a ubiquitous society where people from all walks of life can access anything, anywhere, and at anytime regardless of time and location.  The implementations of RFID technology in retail stores is one example.  It’s estimated that the majority of retail merchandise will use RFID technology very soon and will replace bar codes, which have been used for the past 30 years.What drives such development is the belief that we will live safer, easier, richer and more enjoyable lives by using technology to manage everyday aspects of daily life.  In a society that craves automated financial management, instant communication and security, it’s not a far stretch for RFID enabled biochips to be implanted into the body, and eventually replacing currency that is easily stolen, lost, or hidden.  In the near future:

 

1)       All people will be required to have a biochip.  All economic operations will use this chip thereby replacing today’s unit of monetary exchange  2)       There will be privacy invasion and freedom will cease to exist.3)       A charismatic leader, who is the Anti-Christ, will rule the whole world through a system that is interconnected and interdependent.

 

     MARK OF THE BEAST IN THE HUMAN BODY, WE MUST
                      NOT RECEIVE IT.  (REV 14VS9, 14VS11, 16VS2)

 

1) Accepting this mark is the irreversible act of selling your soul to Satan.  This sin is unforgivable and cannot be reversed by physically removing the mark (Rev. 14:9-11).  Your soul belongs to God.  Therefore if you receive this mark, you then will belong to Satan.2) If you receive this mark, you willfully placing your faith in man and not in God.  You are actively choosing to live without a loving God who desires to spend eternity with you in Heaven.  God does not want you choosing Hell’s path.  God knew these things beforehand, and because He loves us and wants us to acknowledge this, it was revealed to us through the writing of the apostle John in Revelation around 100 AD. If you are not taken up to heaven and are thereby left behind for the tribulation, you must not receive the mark of the beast even though you will be tortured then killed for not accepting the government’s sanctioned acts of satan.  You must remember this at all times because the hope of heaven still remains until the end comes.

 

         HAVE YOU RECEIVED JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR?

 

For all have sinned and fall short of the glory of God. (Rom. 3:23) Money is not everything.  A person cannot come to God by believing in any other gods, ethics, discipline, or by good deeds.  Only a personal relationship with Jesus Christ makes it possible to stand righteous before a holy God at end of human history.  It was for this reason that Jesus Christ suffered on the cross, shed His blood, died, and came back to life.  This was done to demonstrate God’s willingness, ability, and glory in saving us from sin and death.      I am the way and the truth and the life.  No one comes to the Father excerpt through Me.  (John 14:6)That if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved.  For it is with your heart that you believe and are justified.  And it is with your mouth that you confess and are saved.  (Rom 10:9-10)

 

You must believe in Jesus and that He died for your sins.  Jesus loves you. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. (John 3:16)Realize that you are a sinner and you must pray in faith.  You need to receive Jesus as your personal Savior.  There is surely a Heaven and a HellJesus Christ is the only way to Heaven.

 

               JESUS IS COMING SOON, PREPARE FOR THE RAPTURE    Jesus, who redeemed us through the cross will prepare a place and will come back to be with us.  He has promised us.  (John 14:3).  The rapture will take place before the Great Tribulation (Rev. 3:10).  Jesus said, “you know to interpret how to interpret the appearance of the sky but you cannot interpret the signs of the times, (Matt. 16:3 Luke 12:56).

 

                        ALL BELOVED SAINTS IN JESUS CHRIST      The rapture is reserved for those saints who will be lifted into the sky upon God’s trumpet call, saints that are to be raptured will be lifted into the sky to meet Jesus in the clouds (1 The 4:16-17).  The rapture is reserved for those believers who wear spiritual white robes.  Their physical body will be transformed into a glorious body and will be God’s delight, (Rev. 19:7-8). 

 

If you remain in lukewarm faith, Jesus will spew you out so you must not be like this type of believer (Rev. 3:16).   Jesus’ first coming was to bring salvation, but He is coming again to meet those who are Ready and Waiting in the clouds at the sound of the trumpets and this is call Rapture.  Lord Jesus, will take His children with Him to Heaven.  After the tribulation on earth then He will return again on earth with those who were ratpured with Him into Heaven to the New Jerusalem this will be called His Second Coming.  For what is our hope, our joy, or the crown in which we will glory in the presence of our Lord Jesus when He comes? Is it not you? (1 Thess. 2:19)

 

At Jesus’ return, only raptured saints will be presented at the seat of glory (1 Cor. 15:49-55).  Even if we do not know the day and time of His coming, the sons of light are not in darkness therefore that day will not come upon you like a thief (1 Thess. 5:4-5).  Do not be lukewarm believers nor do not sleep but be awake and pray, (1 Thess. 5:1-4).  Remember, therefore, what you have received and heard: obey it, and repent.  But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you, (Rev. 3:3). Those with lukewarm faith, those who are tied to the world, and those who do not know Jesus will be left behind for the Great Tribulation.  The Great Tribulation will be the most devastating time in all of human history.  Those who are left behind in the Great Tribulation must not receive the biochip (which bears satan’s name) into their body (forehead or right hand; Rev 13vs16, 20vs4) even to the point of death.  Christians who commit suicide will spend eternal life in hell.  By refusing this chip, you will be tortured then killed.  For the unblelievers (nonChristians) you don’t only have to refuse the chip but also you will have to confess Jesus as your Lord and savior with your lips, ask of forgiveness of your sins and believe in your heart that is the Son of the God and He died for us, Amen.

 

Choo Thomas
 
 
         Information about Jesus
 
Information about Jesus’ coming is in John 3:16, Mathew 24:21-22, Romans 10:9, 1 Thessalonians 4:16, Luke 16:19-31, etc.

The coming of Christ will be a wonderful event for the millions of believers in Jesus. They will be taken up to Heaven along with their young children. For the rest of humanity, it will be the beginning of a hell on earth. Those who remain will be presented with the choice of worshiping Jesus, or worshiping Satan. The latter will be the easy choice, but a horrible choice that no one should make.

The world will then go through seven years of the “Tribulation” described in the book of Revelation in the Bible as follows: During the first 42 months after Christ comes and takes to Heaven those who have accepted Him as their Lord and Savior, the Antichrist will come to power, will consolidate his power and cause peace to reign throughout the earth. Then great world catastrophes will lead many people to recognize that the judgment of God is taking place. In two separate happenings, half of the world’s population, probably many of the evil of the world, will be killed in cataclysmic events like nothing the world has ever seen. There will be earthquakes, tidal waves, hurricanes and other disasters described in the Bible. A sample of this may have occurred already. This will be a time of great persecution for the people who have delayed until then to accept Jesus as their savior.

At that time the Antichrist will be killed. Next, Satan will resurrect and take over the body of the Antichrist. All humanity will be required to worship him or his image. He will deceive people into believing that he, Satan, is God though miraculous happenings. Those who accept this will have the mark of Satan (666) either on their right hand or forehead (Revelation 13: 16-17). Those without this mark will not be allowed to buy or sell anything. Thus there will be monumental hardship for those people. Those who have pledged to Christ will have the mark of the Lord on them and will be mercilessly persecuted and tortured. Unless they give in to Satan, they will be killed. Satan’s plan is to drive as many as possible to worship him. So the easy way out will be to go along with Satan. Those who accept him will be doomed to be forever in hell. For doomed persons, it will be an eternity of torture and fire with no way out.

No one should choose to go through Tribulation. The choice is yours to make. The only way to avoid this is to become a follower of Jesus Christ, ask for His forgiveness of your sins, and then worship Jesus as your Lord and Savior. This is easy and has many great present day benefits.

To gain information on what is going to happen during Tribulation, read the last book of the Bible, “Revelations”. Especially note the passages in Revelations 20:4 and 14:11. If you haven’t read this before, you may find the images strange. The book “Revelation Unveiled” by Tim LaHaye explains in great detail what the symbols and events in Revelation really mean.

Jesus will help you all the time if you ask. Having true faith gives you a wonderful warm feeling, there is nothing like it. The Bible is the Word of God. Those who don’t believe this probably haven’t read it. The Bible says you are not saved by just doing good works. You must accept and love Jesus as your savior.

There are no non-sinners and never were except Jesus. I thought I was OK by just living a good life. For salvation, we must repent our sins. Also accept that Jesus’ crucifixion and decent into Hell and resurrection was penalty for removing our sins. Unless we accept Jesus, we won’t be saved no matter how pure our life. We must worship and love Jesus and our Heavenly Father, pray often and sincerely, read the Bible, and live by the messages in the Bible! And try to do what we believe Jesus wants us to do. We should show our love to everyone, forgive even our enemies! Help the less fortunate. The door is narrow. Jesus said: “No one will see the Father except through me”. “I am the way”. Although the door is narrow, it is wide enough for all who sincerely seek the love of Jesus.
Attending church is a real help. It gives fellowship and a way to share our beliefs, and have them reinforced. Regular tithing is important, and if we give with our heart, we will gain back in some way more value than we contribute. Everything that we “own” is a gift of God for us to use while on the earth. We can’t take it with us, but we can take the rewards of giving and good deeds.

The alternative to being saved is eternal hell. Satan is in control of the earth right now to the extent that God allows. He is working continually to try to have us come to his home, hell. He is trying to break up Christian marriages and friendships. Tell him to get out of your life - in Jesus’ name. Do this whenever you don’t sense Jesus’ presence.

How do I know these things? How did I get to be a believer? I have never seen Jesus but feel his presence. I ask Him for something (non-material and non-physical) and often get immediate response.

My turning point was in reading Choo Thomas’ book “Heaven Is So Real”. I have told my story in another writing of having a vision after reading the first few chapters of this book.
The author is a present-day apostle of Jesus. Her life is totally dedicated to Jesus while still fulfilling her role as a wife, mother and grandmother. I am most fortunate to know her and we correspond and talk regularly; each time is a wonderful experience. Everything in her book was verified for me in the Bible. I find the Bible interesting, not boring at all, and with modern language. The New International Version, NIV, was researched by noted scholars using all available texts, languages and modern tools.

The time to be saved is now! We don’t know how long we will be here, months, days or hours.
We need to concentrate on eternal life for our spirit, not present day pleasures. Our mission today is to spread the Word. How else will others know Jesus if someone doesn’t tell them?

Summary on how to be saved:
Accept Jesus as our savior; love him for his sacrifices and what he has done for us.
Be sure to also show Our Father our praise, thanks and love for everything we have and are.
Repent your sins. Ask for forgiveness every day.
Show love to everyone! Forgive anyone who we think has wronged us.
Pray often and pray sincerely to Heavenly Father in Jesus’ name, for important things.
Ask Jesus for the Holy Spirit to help in our everyday life. He is extremely helpful.
Try to do what you believe Christ wants you to do.
Live an example to others and they will recognize it. Some of course will try to tear you down.
Keep Satan from influencing your life; cast him out of your life in Jesus’ name!
Associate as much as possible with people who have similar faith, but don’t ignore others. Also: Attend church and tithe. If you don’t want to attend now, take the other steps immediately and tithe somewhere. However, church attendance helps in reinforcing your faith and in gaining knowledge.

 

 

Lees meer...

       Hoe kan ik gered worden.

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl