areyouready.punt.nl
Voor hier uw onderschrift in, voer alleen een spatie in als dit leeg moet zijn.[!imgslider_title     _2!]

I'm ready for you, are you ready for Me!!


God houdt zoveel van jou, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, opdat wanneer je dat gelooft, je niet verloren gaat, maar eeuwig met Hem zult leven!!

          Behouden in 5 stappen!

      ''hij wil dat niemand verloren gaat!''
                   

http://www.squidoo.com/frank-jenner  :De George Street evangelist zei:" Als je vanavond zou sterven, waar zou je dan naar toe gaan? De Hemel of de Hel? Probeer de vraag niet te ontwijken. Het is het één of het andere!
 
 
 
Wanneer je de hoofdstukken, "Evangelie wat?!" en " Reddingscampagne", leest, zul je dit onderwerp beter begrijpen.
 
 
 
1. Erken dat je een zondaar bent, dat je in Gods ogen altijd te kort zal schieten en Zijn genade heel hard nodig hebt. (Psalm 51:5, Rom. 3:23, Hand. 4: 12)
 
2. Keer je af van je zondes (1 Joh. 1: 9)
 
3. Spreek uit dat Jezus Christus jouw Heer en Redder is (Rom 10: 9-10)
    Misschien is het handig om eerst het hoofdstuk: "Heb je het evangelie wel eens goed uitgelegd gekregen" te lezen.
     
 Voorbeeldgebed
 
  
-Lieve Jezus, ik geloof dat U de Zoon van God bent en dat U voor mij aan het kruis gestorven bent en na 3 dagen weer bent opgestaan.
-
Vader God, in de naam van Jezus, ik erken en geef  toe, dat ik een zondaar ben.
Ik heb spijt van al mijn zondes  (zonde, is alles wat tussen God en jou instaat),  ik maak een 180 graden draai weg ervan en keer me naar U toe.
-
Jezus, kom in mijn leven. Ik dank U, dat U mij totaal vergeven heeft. Ik vraag U mijn hart (binnenkant) te reinigen en mij tot een nieuw persoon te maken, nu op dit moment.
Jezus ik dank U, dat U zoveel van mij houdt en voor mij persoonlijk bent gestorven.
 
-Ik accepteer alles wat Uw Bloed voor mij aan het kruis heeft vrijgekocht.(Redding, bescherming, genezing, voorspoed, heelheid en compleetheid in elk facet van mijn leven) 
Ik ontvang U als Mijn Redder en Heer van mijn leven,
 
-Dank U wel Heilige Geest dat U zoveel van mij houdt en dat U mijn Leraar, Trooster en Helper bent. ik dank U, dat U voor altijd in en bij mij blijft, om bij mij te zijn en mij te helpen met alles wat ik doe. 
 
-Dank U wel, dat U belooft, dat U voor altijd bij mij zal blijven.
Dit alles bid ik in de naam van Jezus!
Amen.
 
Vertel aan iemand, dat je Jezus tot jouw Redder/Heer  hebt gemaakt.
 
Op het moment dat je dit aan iemand vertelt, is je verbond met God bevestigd/een feit geworden. Net als dat wanneer een stel trouwt en elkaars beloften uitspreekt(ja ik wil!), horen daar getuigen bij te zijn. Dan pas wordt het rechtsgeldig!
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=1uqBxizNZJ4&feature=related Dit lied drukt uit, wat je net eigenlijk gebeden hebt. "Ik geef U mijn hart, ik leef vanaf nu alleen voor U en gaat U Uw gang maar in mij." Ik denk dat het je zal helpen, om het mee te zingen, vanuit je hart, naar Hem toe.
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=u_oTBgmWyXY : een ong. 3 min. durend Engels youtube filmpje, waarin Retha Mc Pherson je, leidt in een voorbeeld gebed, die je met haar mee kunt bidden, waarin je Jezus dan aanneemt, als je persoonlijke Redder en Heer!
 
Dank U wel, U bent mijn Redder!
Wanneer je zo'n soort gebed gebeden hebt, bent je een nieuwe schepping geworden en zoals in 2 Cor. 5: 17 staat, ...het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen"
Je hebt een heel nieuw leven met Jezus om naar uit te kijken, beginnend vanaf nu. Je hebt schoon schip gemaakt met God. Je geest is opnieuw geboren(wedergeboren), vanwege Jezus grote offer en liefde voor jou.
 
4. Een zichtbaar bevestiging van dat je een verbond met God en Jezus bent aangegaan, is dat je je kan laten dopen in water (Math. 3: 6, Marc 16: 16). 
Ontvang de doop in de Heilige Geest met het bewijs ervan, het spreken in tongen (zie hoofdstuk:"Doop in de Heilige Geest", (Hand. 2: 3-4;  Han. 8: 14-17).
 
5. Bid(praten met God), lees en gehoorzaam het Woord van God, dagelijks (Joz. 1: 8; Spr. 4: 20-23; 1 Joh. 5:3).
 
 
Onthoud, Jezus denkt aan jou, je bent altijd in Zijn gedachten en Hij wil alleen maar het beste voor jouw leven.
 
Allemaal aanbiddingsliederen achter elkaar, gaat vanzelf naar de volgende.
 
Bron: Dr. creflo Dollar
        Jesse Duplantis.
 
Zoek een goede gemeente/ kerk uit, waar je elke week met anderen God kan aanbidden, opgebouwd wordt en tot zegen voor anderen kan zijn. Vraag God of Hij je naar de juiste kerk/gemeente wilt leiden.
 
U gaf Uw leven op voor mij,
daar aan het Kruis kocht U mij vrij,
Uw liefde zo groot,
voor ieder bestemd.
Dit is mijn God!!
 
U stond op uit de dood,
voor u en mij,
bracht leven voort,
voor altijd is onze God verhoogd.
Dienaar en Heer.
De wereld gered.
Dit is mijn God!!
 
 
Hieronder is uitgebreid beschreven hoe Jezus jou Redder kan worden. Deze brief kreeg ik van iemand en ik vind hem erg duidelijk en stapsgewijs opgesteld, vandaar dat ik deze uitgebreidere versie er ook bij zet. 
 
 
REDDING:
 Iedere persoon is in deze wereld geboren als een zondaar, dus het resultaat van zonde is dood.  
 
In Romeinen 5:12 lezen we: “Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben.”  
  
En in Romeinen 6:23 zien we: “Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.” God verlangt omgang en kameraadschap met jou.
 
Er is een kloof tussen God en de mensheid. Hij heeft een weg voor ons bereidt om een overvloedig en eeuwig leven te ontvangen, maar mensen hebben door de eeuwen heen egoïstische keuzes gemaakt om God de Almachtige ongehoorzaam te zijn. Deze keuzes blijven ervoor zorgen dat we gescheiden zijn van de Vader. 

Mensen proberen deze lege ruimte te vullen met ‘dingen’. Ze proberen zelfs goede werken, moraliteit en religie. Toch blijven ze leeg, want alleen God, door Zijn Zoon, kan deze leegte vullen. Je kunt de hemel niet binnengaan enkel omdat je elke zondag naar de kerk gaat of omdat jouw vader een predikant is of omdat jij denkt dat je een goede, aardige persoon bent.

Want in Johannes 14:6 lezen we: “Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.” 

Realiseer nu dat je gescheiden bent van God en accepteer het feit dat God slechts één oplossing voor zonde en scheiding van Hemzelf voorzien heeft. Jezus Christus, Zijn Zoon, is de enige weg tot God.

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat één ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”Johannes 3:16 

Alleen Hij kan ons verzoenen met God de Vader. Mensen kunnen andere oplossingen zoeken en andere goden aanbidden, maar Jezus Christus alleen, is gestorven aan het kruis voor onze zonden en stond op in triomf uit het graf en eeuwige dood. Hij betaalde de schuld voor onze zonden en overbrugde de kloof tussen God en de mensheid. 

De bijbel legt uit: 

“God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.”Romeinen 5:8 

De bijbel zegt ook: 

“Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen.”1 Petrus 3:18a  

Er is maar één weg voorzien: 

Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.”  
 
1 Timoteüs 2:5 God de Almachtige heeft de énige weg voorzien. Jezus Christus heeft de schuld betaald voor onze zonden en rebellie tegen God door te sterven aan het kruis, Zijn bloed te vergieten, en door op te staan uit de dood om jou te rechtvaardigen en te verzoenen met de Vader. 

Bid om Jezus Christus te ontvangen in jouw leven. Je kunt teruggebracht worden tot God, en jouw relatie met Hem kan hersteld worden door enkel in Christus te vertrouwen om jouw leven te redden van vernietiging. Deze stap gebeurt door Jezus Christus te vragen om jouw zonde weg te nemen en om in jouw hart te komen als jouw Heer en Verlosser.  

 

 

God’s Woord is zeer duidelijk:

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.”Openbaring 3:20 

En de bijbel zegt ons:

“Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.”Romeinen 10:9 

Je moet wedergeboren worden:

 Johannes 3:3-5: “Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.” 

De reden waarom je ‘geestelijk’ geboren moet worden is omdat je nooit geestelijk bent geboren in de eerste plaats. Dus als de bijbel spreekt over ‘wederom geboren worden’, betekent het eigenlijk ‘geboren worden voor de tweede keer’. Je bent lichamelijk geboren in deze wereld, maar je bent geboren zonder de Geest van God in jouw ziel (geestelijk dood). Ja, God heeft jou geschapen, maar Hij gaf jou een vrije wil om zelf te beslissen waar jij de eeuwigheid wil doorbrengen. 

Ben je bereidt om jouw lasten en zonden los te laten? De Heer zal jou rust geven: 

Matteüs 11:28:“Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij; want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

Ben je bereidt om je af te wenden van en berouw te hebben over jouw zonden? Het is een verandering van geest, verandering van hart, en een verandering van gedrag. De reden waarom Jezus voor ons gestorven is, is zodat wij een kans kunnen hebben om tot berouw te komen. Dit is omdat niets onze zonden kan wegnemen behalve het bloed van Jezus Christus. 

Handelingen 3:19a: “Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden.” 

Ben je bereidt om Jezus Christus nu te aanvaarden als jouw Heer en Verlosser? Geloof in Jezus wordt volbracht in jouw hart en ziel. Enkel zeggen dat je gelooft is niet goed genoeg. God weet het en beoordeelt jouw hart. Hij weet of je echt gelooft of niet. 

Op dit moment kan je het meest belangrijke gebed bidden van jouw leven om Jezus Christus te aanvaarden als Verlosser en Heer door simpel te zeggen: 

‘Heer Jezus,

Ik geloof dat U de Zoon bent van God. Ik geloof dat U naar de aarde gekomen bent 2000 jaar geleden. Ik geloof dat U voor mij gestorven bent aan het kruis en dat U Uw bloed hebt vergoten voor mijn redding. Ik geloof dat U bent opgestaan uit de dood en opgevaren naar den hoge. Ik geloof dat U terugkomt naar de aarde. Heer Jezus, ik ben een zondaar. Vergeef mijn zonden. Reinig mij nu met Uw kostbaar bloed. Kom in mijn hart. Red mijn ziel op dit moment. Ik geef U mijn leven. Ik ontvang U nu als mijn Verlosser, mijn Heer, en mijn God. Ik ben van U voor altijd en ik wil U dienen en volgen al de dagen van mijn leven. Vanaf dit moment behoor ik U alleen toe. Ik behoor niet langer tot deze wereld, noch tot de vijand van mijn ziel. Ik behoor U toe en ik ben wedergeboren. In Jezus’ Naam, Amen!’ 

 Door dit gebed te bidden, jouw zonden te belijden en Jezus Christus in jouw hart te aanvaarden, heeft God jou het recht gegeven om Zijn vergeven kind te worden.

De bijbel geeft jou deze zekerheid:

“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.”Johannes 1:12 

Nu je wedergeboren bent: 

 * Zoek ernaar om in water gedoopt te worden om jouw liefde voor Christus openlijk te verkondigen: 

Handelingen 2:38: “En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.”

Matteüs 28:19: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.” 

* Leef een heilig leven, Hij zal jou de kracht geven. Gehoorzaam God’s Woord: 

Johannes 14:21: “Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.” 

* Geef je over en geef Hem jouw leven en onderwerp jezelf dagelijks aan Zijn wil. Bid dat Jezus meer dan enkel jouw Verlosser is, maar ook dat Hij jouw Heer en Meester is. 

* Heb de Heer lief met heel jouw hart, ziel en verstand: 

 Matteüs 22:37-38: “Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod.” 

* Lees de bijbel en leer Hem kennen, vraag de Heilige Geest om jou te helpen om de bijbel te begrijpen. 

* Praat (bid) persoonlijk tot Hem door berouw te hebben over jouw zonden, God te prijzen, door leiding/hulp te zoeken voor jouw leven, door God te danken, deel gewoon elke gedachte met Hem. 

* Bid om vervuld en gedoopt te worden met de Heilige Geest. Vraag Jezus om jou te dopen in de Geest: 

 Matteüs 3:11: “Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.”  
 
 Marcus 1:8: “Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.” 

* Sluit u aan bij een gemeente/kerk voor gemeenschap. 

* Erken/belijd jouw geloof aan iemand anders. 

WAARSCHUWING:

Als je Jezus Christus niet aanvaardt als jouw Verlosser tijdens jouw leven en geen wedergeboren christen wordt, dan zul je jammer genoeg, als je sterft, naar de hel gaan:

Openbaring 20:15: “En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.” 

Openbaring 21:8: “Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.” 

Als je verstandig kiest, voor Hem, zullen al deze dingen jouw deel zijn:

Openbaring 22:1-15: En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. 2 Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. 3 En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, 4 en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. 5 En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden. 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 8 En ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze gehoord en gezien had, wierp ik mij neder voor de voeten van de engel, die ze mij toonde, om te aanbidden. 9 Maar hij zeide tot mij: Doe dat niet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de profeten, en van hen, die de woorden van dit boek bewaren; aanbid God! 10 En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. 11 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. 13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. 14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. 15 Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet. “

 
bron: S. de Muynck

 

 

 
Enkele kerken, waarvan ik denk dat het fijne gemeentes zijn:
-De Shelter in Haarlem,
-CCC in Amstelveen,
-de Levensstroom in Leiderdorp enz.
-De Levende Steengemeente:te zien, elke Zat.ochtend van 9.00-10.uur,op SBS 6
- www.kcm.org :aan de rechter kant in het beige gekleurde scherm staat: Believer's Voice of Victory television broadcasts klik daarop; vervolgens onderaan klikken op:"link to webcast"; daarna kun je op de gewenste dag klikken (watch now)in het blauw/grijs gekleurde scherm. Zeer leerzame lessen over verschillende onderwerpen.Tijdsduur ong. 28 min.
 

Lees meer...

       Hoe kan ik gered worden.

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl