areyouready.punt.nl
Voor hier uw onderschrift in, voer alleen een spatie in als dit leeg moet zijn.[!imgslider_title     _2!]

I'm ready for you, are you ready for Me!!


God houdt zoveel van jou, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, opdat wanneer je dat gelooft, je niet verloren gaat, maar eeuwig met Hem zult leven!!

            
 
           
        Ben je klaar om Mij te ontmoeten?
 
 
 
 
 
Om klaar te zijn voor Yeshua/Jezus, dat vereist complete overgave en gehoorzaamheid aan Hem!!
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ANTctnIHY_A&feature=player_embedded#! Hoe weet je nou of  je klaar bent voor de Opname/Rapture? Dit filmpje vind ik heel goed!! Het is in het Engels, maar voor degene die moeite met engels hebben, denk ik, dat het ook redelijk te begrijpen is.
 
 http://www.youtube.com/watch?v=GbWaaBqA0tE&feature=related  een voorganger van een kerk, bestaande uit 20.000 leden, kreeg van God te horen dat maar 1% van zijn gemeente klaar was voor de Rapture! Hoe kan dat nou? 
Deze boodschap las ik gisteren(7 okt. 2012), het was de 3e boodschap van die dag die in lijn was met deze waarschuwing. Daarom heb ik hem er nu opgezet. Denk erover na en vraag God of je het serieus moet nemen of niet.
Heiligen:" apart gezet zijn voor Hem"                                          
Alle rotzooi uit je leven en al het goede van God in je leven. Voor anderen is het te zien, dat we bij Hem horen.En dat betekent dus niet een strakgestreken gezicht en een veroordelend vingertje naar anderen, maar een leven overgegeven in Zijn handen en een zacht hart, bereid/gewillig om te veranderen, zodra je door hebt dat God tot je spreekt( door Zijn zachte stem in je en door Zijn Woord/de Bijbel)
 

Hebr 12:14  Zonder heiliging zal niemand de Heer zien! 

1 Thes 4:3 Want dit wil God: uw heiliging.  

1 Petrus 1:15 maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel;er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig. 
 
Zach.13:9 Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen louteren(reinigen), zoals men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: De HERE is mijn God.

Openb 19: 8 want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; 8 en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen 

 
Eens gered, altijd gered???? De Bijbel spreekt daar heel anders over.
Openbaringen 3:5 Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het Boek des Levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.
Wanneer je dus niet overwint, dan zal Jezus je naam wissen/verwijderen en zul je niet gered kunnen worden. Deze brief die Johannes door de Heilige Geest moest schrijven, is gericht tot de Christenen in Sardes. Velen waren dus lauwe Christenen. God zegt: "Wordt wakker, bekeer je en versterk datgene(je liefde voor Jezus) wat dreigt te doven."
Is Hij jouw eerste liefde in je leven?
Lees het hele hoofdstuk, Openb. 3:1-6. Wanneer je niet wakker wordt, dan zal Hij/Jezus voor die mensen komen als een dief(plotseling, wanneer je het niet verwacht), dat is de Rapture/de dag van de Opname.
  
Openb.21:8 Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn. 8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen(die niet geloven in Gods Woord), de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.
1 Cor. 6:9  Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen(die Jezus redding niet voor zichzelf hebben aangenomen) het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? 10 Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. 11 En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.
  
We moeten onze behoudenis uitwerken met vreze en beven(Fil2:8)(met ontzag voor wat God zegt/serieus nemend)! God is zo heilig, dat niets vuils en onreins Zijn Koninkrijk zal binnen kunnen komen.
 
 http://www.youtube.com/watch?v=Q5zo9B7dhzU een lied, dank U, voor wat U voor mij deed.....
  
Dit alles kun je nooit in eigen kracht!!
Hij wacht totdat je Hem(Jezus) toestaat, om vanuit jouw binnenkant(Als je Hem gevraagd hebt om in je leven te komen, dan woont Hij dus in je en is altijd bij je!!) jou Zijn kracht, Zijn liefde, Zijn geduld, Zijn volharding, Zijn wilskracht, Zijn wijsheid, enz. te geven. Zie jezelf als een tuinslang, waar God met al Zijn goede dingen doorheen wilt stromen, voor jezelf en door je heen ook naar anderen toe. Hij vraagt niet of jij het in eigen kracht wilt doen, Hij vraagt of je Hem de ruimte wilt geven om met Zijn kracht en al Zijn goede dingen door je heen te mogen komen. Doe je het in eigen kracht, dan raak je gefrustreerd en zul je uiteindelijk ook altijd falen. Je bent meer dan overwinnaar, door Hem die jou kracht geeft.
Hoe kom en blijf ik op die smalle weg, die me naar het "leven"/Hemel leidt?!
  
Matheus 7: 13 Wijd/breed is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf/hel leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; 14 want eng/smal is de poort, en smal de weg, die ten leven/de hemel leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.
Dit zei Jezus!Luister en zorg dat je op de juiste weg uitkomt!! Vraag Hem en Hij gaat je helpen en leiden.
   
Wat is het juiste bruidskleed, wat ik dan nodig heb?
In Math. 22, vertelt Jezus de kenmerken voor het juiste bruidskleed. Het gaat over een koning,die een trouwfeest regelt voor zijn zoon en de gasten die hij voor dat feest heeft uitgenodigd. Velen gasten nemen die uitnodiging niet aan, om veschillende redenen(geen tijd en druk bezig met hun eigen levensplannen) en daardoor kiest de vader ervoor, om andere gasten voor dit feest uit te nodigen. Als het feest begonnen is, blijkt één van de gasten niet de juiste kleding aan te hebben en wordt daardoor verwijderd van het feest.
 
  
Math 22:8-13 Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft, tot de bruiloft. 10 En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen. 11 Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed aanhad. 12 En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. 13 Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.
Het is dus blijkbaar van het grootste belang om de juiste kleding te hebben, zodat Jezus je kan meenemen naar Zijn schuilplaats( de Hemel) en je niet achter zult blijven op aarde, waar de grote verdrukking, vanaf dat moment zal gaan beginnen.
  
De 3 belangrijkste eigenschappen, die we in ons leven moeten laten groeien zijn, volgens mij:
  
1. nederigheid
  
2. zachtmoedigheid
  
3. totaal verliefd op Jezus (laat Hij jouw grootste en eerste liefde zijn)
  
  
  
Wat zijn de criteria voor dat bruidskleed?
  
1. Gered zijn(behouden).
Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan alleen door Mij.(Joh. 14:6)
Jezus is je visa (de enige weg tot God en de Hemel) tot het feest. Alleen als Hij je persoonlijke Heer en Verlosser is geworden,(daar moet je Hem zelf om vragen) kan Hij jouw kaartje tot de Hemel zijn( zie hoofdstuk:"Behouden in 5 stappen").
  
2. Heiligheid.
Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.(Hebr.12:14).
Zonder heiligheid kan ik dus nooit bij God komen!! Ik heb dus een bruidskleed van heiligheid(zonder vlek of rimpel) nodig.
  
Hoe kom ik aan heilig bruidskleed?
  
Colos. 3:12-14 Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming(vriendelijkheid), goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. 13
Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. 14 En doet bij dit alles de liefde(liefdadigheid) aan, als de band der volmaaktheid. 15 En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.
  
1. doe tedere barmhartigheid aan
Beetje ouderwetse taalgebruik, het betekent zoiets als, zachtmoedigheid, niet hard, veroordelend en onverschillig naar de ander, maar met een zacht hart naar je medemens kijkend en handelend. Vraag God je hart zacht te maken en anderen te zien, zoals Hij naar hun kijkt. 
  
2. vriendelijkheid.
Kun je ook nog vriendelijk zijn, wanneer iemand helemaal niet aardig tegen jou doet? Ja, dat kunnen we, want Gods liefde is in ons hart uitgestort, op het moment dat we Hem in ons leven ontvangen hebben.
  
3. nederig van geest.
Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is.Fil.2:5-7 
Hij legde Zijn Godheid af, om als mens en dienaar te wandelen op aarde. Nederigheid is ook:" je onderwerpen/houden aan Gods Woord. Wat is Zijn belangrijkste gebod? Heb Mij lief met alles wat in je is en ieder ander, als jezelf.
 
4. zachtmoedigheid en geduldig.
Laat boosheid niet jouw leven beheersen en overheersen.  Niemand is zo misbruikt, verwond, veracht, gehaat en beledigd als Hij. Hij zegende, daar waar anderen Hem vreselijk behandelde, op de dag dat Hij Zich liet kruisigen. Laat dat tot een voorbeeld voor ons zijn. We hoeven niet over ons heen te laten lopen en we laten ons niet misbruiken, enz., maar besef dat Zijn liefde in jou, "onmenselijke" liefde aan andere kan geven.
  
5. verdraag en vergeef elkaar.
Ben je gewillig om elkaar te verdragen, de ander te vergeven en bereid om, zover het in jouw vermogen is, vrede met de ander te maken? Ook al lijkt het misschien niet eerlijk.                    
  
6. Doe boven alles, de riem van liefde aan.
De riem van liefde houdt je mantel bijelkaar. Dit laat zien hoe belangrijk de liefde is!! Jezus sprak altijd over de liefde en liet het ook zien(genas de mensen, vergaf hun, wekte doden op enz.) Als we iets doen zonder liefde, dan is het tevergeefs. We moeten het bruidskleed van Gods liefde dragen.
 
Dit kan alleen, wanneer we de Heilige Geest ons laten helpen, leiden en coachen
  
Al die dingen die genoemd worden van 1 t/m 6, zijn in je gekomen(in zaadvorm), op het moment, dat je je leven hebt overgegeven aan Jezus. Het is net als met trainen van je spieren. Doordat je je lichaamsspieren gaat gebruiken/trainen, gaan ze zich pas ontwikkelen. Zo is het ook met je geestelijke spieren(geduld, vriendelijkheid, lief hebben, zelfbeheersing, niet verwijten, niet bitter/cynisch zijn, niet je gelijk willen hebben of ruzie zoeken, enz.
  
Vraag de Heilige Geest je te helpen bij dit alles en onthoud, wanneer we de fout in zijn gegaan; Hij staat klaar om je te vergeven! Wanneer je spijt hebt en wilt veranderen, Hij staat klaar om je te vergeven!! Het bloed van Jezus en Zijn offer aan het kruis, waren daar juist voor. Hij weet allang dat je het nooit zonder Hem kan. Dat maakt dat we zacht en nederig kunnen worden, beseffende dat we zonder Hem, er toch elke keer weer een rommeltje van maken.
  
1 Joh.1:8-9 en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
Geloof het!!    
     
                                               

                     

Hoe krijg je die vlekken nu verwijdert??

1. Besef wat nog scheef is en waar je je van moet bekeren in je leven.

2. Ren ermee naar de Heilige Geest(Hij is de Helper, die Jezus gestuurd heeft om ons te helpen hier op aarde) en vraag Hem je daarbij te helpen en te vertellen hoe en wat te doen.

3. Was en bedek het met het enige "wasmiddel" wat daarvoor geschikt is: Het reinigende Bloed van Jezus!!

4. Ontvang en verblijd je over het witter dan wit worden van je bruidskleed en besef dat het een proces is, dat elke dag nodig is, totdat Jezus komt!!

                                  

 

In Joël 2:28 staat:   Daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten. Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt.(dat is de dag van de opname. Voor Jezus bruid een feest, voor de achtergeblevene een verschrikking)En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept(in Hem, zijn vertouwen stelt), behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen.

http://www.youtube.com/watch?v=YeHd6EJ13tU Voorganger John Mulinde roept op tot een wakker worden! The day of the Lord is komende, mensen moeten het weten. www.AwakeningSummit.com

         

 

God zegt dus in Joël, dat Hij in deze dagen op jonge kinderen, volwassenen en ouderen, Zijn Geest zal uitgieten en dat Hij hun dromen, visioenen en profetieën zal geven. Waarom?Om de mensen wakker te schudden en te doen beseffen dat Hij eraan komt, om Zijn bruid te halen.

http://www.youtube.com/watch?v=pGv8Ue7L0Ok He's coming!! Lied ong. 2,5 min.

 

Reacties (4)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl