areyouready.punt.nl
Voor hier uw onderschrift in, voer alleen een spatie in als dit leeg moet zijn.[!imgslider_title     _2!]

I'm ready for you, are you ready for Me!!


God houdt zoveel van jou, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, opdat wanneer je dat gelooft, je niet verloren gaat, maar eeuwig met Hem zult leven!!

 
Wanneer er een  grote groep mensen over de hele wereld plotseling verdwenen lijken te zijn, zullen wetenschappers  hun verklaringen over deze verdwijning in de media brengen. Één daarvan zal hoogst waarschijnlijk zijn, dat UFO's (ruimteschepen) massa's mensen ontvoerd zullen hebben. Daar wordt nu al over gesproken en geschreven! 
God heeft al eeuwen geleden voorzegd dat dit zou gebeuren. Over een plotselinge opname van Gods volk, van de aarde naar de Hemel, hier over kun je meer lezen aan het begin van het hoofdstuk "Ik kom eraan!!" en onderaan het hoofdstuk '"De laatste 7 tekenen voordat Jezus terug komt."
http://www.youtube.com/user/paulbegley34#p/u/6/G_sNFwI0ZM0 Paul Begley een voorganger, spreekt over waar ik hierboven over geschreven heb(over een mogelijk valse Rapture/opname).
Omdat de vijand van God alles uit de kast zal trekken om te proberen nog zoveel mogelijk mensen te misleiden en bij God en Zijn Evangelie(de blijde boodschap) vandaan te houden, zullen er veel "onverklaarbare", bovennatuurlijke dingen gezien worden.
Nu al zijn er gemiddeld 300 UFO meldingen per maand, over de hele wereld verspreid. Cirkels in mais/graan velden, signaleren van vreemde, glimmende schotels enz.
http://www.youtube.com/watch?v=O0VC8UI9ok8  Deze christen heeft 3 mnd. lang aliëns/boze geesten kunnen filmen, beseffende wat God hem over deze scheppsels had gezegd.
http://www.youtube.com/watch?v=A8iQvxQ32zQ&feature=related  wanneer plotseling vele mensen over de hele wereld verspreid, op onverklaarbare redenen ineens verdwenen zijn, zal de regering waarschijnlijk vertellen dat Aliëns hun meegenemen hebben. Er zijn Hollywood films, waarin deze boodschap nu al in verwerkt  is!!
Laat je niet in de war brengen. God is erop uit om iedereen te redden en de duivel wil vanaf de tijd dat hij zich van God heeft afgekeerd, zoveel mogelijk mensen verblinden voor Gods waarheid en zodoende de hel in krijgen.
Zie verder hoofdstuk:"UFO's wat moet ik ervan geloven?".
 
http://www.end-times-prophecy.com/rapture.html Informatie in het engels, over wat de Rapture of opname inhoudt.
 
http://www.youtube.com/watch?v=v8uJPpfxqPk&feature=related wat te doen, wanneer je in de grote verdrukking zit, heb hoop!!

Onderzoek het voor jezelf! 

 Wanneer er een hele grote groep (Christenen) mensen over de wereld verspreid  op onverklaarbare wijze ineens verdwenen zijn, dan geldt deze brief:
         Hallo kostbare achtergeblevenen.

 

Op dit moment zijn een heel aantal mensen plotseling, over de hele wereld verspreid, verdwenen van de aarde en opgenomen in de Hemel.
 
Al  1000-den jaren geleden is dit voorzegd in de Bijbel (Openbaring 3:10, Jesaja 35:10, 1 Corinthe 15:52, 1 Thessalonicenzen 4:16 enz.)

Op dit moment is Gods oordeel over de aarde gekomen. Deze tijdsperiode zal 7 jaar duren en wordt de Grote Verdrukking genoemd. God had beloofd, dat wanneer je jezelf zou oordelen en zou meten naar de aanwijzingen, die God heeft gegeven in de Bijbel en indien nodig, je je ervan zou bekeren, je dan niet onder het oordeel zou komen (1 Cor. 11: 31).  

God is een genadig, maar ook een rechtvaardig God en de zonde van de afgelopen 6000 jaar gaan nu geoordeeld worden (1 Thessalonicenzen 5:4). In het laatste boek van de Bijbel, Openbaring 4 t/m 22 kun je lezen wat er voor akelige dingen zullen gaan gebeuren de komende 7 jaar hier op aarde, maar dit is niets vergeleken met de Eeuwige Hel. Er bestaat een Hemel en een Hel !!  Op het moment dat je sterft, stapt jouw geest (die is, wie je werkelijk bent, die denkt, heeft herinneringen, emoties, gevoelens enz. heeft) uit je stoffelijk lichaam en komt voor EEUWIG in de Hemel bij God of in de Hel. (Ik benadruk EEUWIG; je keus is bepaalt door jezelf hier op aarde en er bestaat geen herkansing !!).

  
Ik raad je aan om zelf op onderzoek te gaan. De Bijbel schrijft er veel over in bijvoorbeeld: Mattheus 10:28, 25:41 en Marcus 9:43. Jezus wil niet, dat er ook maar iemand verloren gaat, zie 1 Timotheus 2:2.

Op internet is veel te vinden over mensen, die daar zelf geweest zijn, vaak samen met Jezus,
om de mensen te kunnen waarschuwen van het bestaan en de afschuw en definitieve van de Hel. Vind je het moeilijk om in het bestaan van de Hel te geloven? Kijk dan hier eens naar. Gaat over Bill Wiese, in het Hfdst."de Hemel en Hel zijn echt", kun je meer lezen.
 

http://video.google.com/videoplay?docid=3557441432446312669.

God wil dat alle mensen gered worden. Hij heeft alles gedaan wat daarvoor nodig was, maar nu komt het op jou aan. Wat ga je besluiten?!  In  Johannes 3:16 staat dat God zoveel van je houdt, dat Hij Zijn Zoon Jezus gegeven heeft om jou te redden. In Romeinen 3:23 staat dat iedereen gezondigd  heeft en iedereen redding  nodig heeft (Romeinen 3:11).
De vraag blijft dan: “Wat moet ik doen om gered te worden?” 
In Handelingen 16:31 staat: stel je vertrouwen op Jezus en je zult behouden worden.
In Johannes 14:6 zegt Jezus: ”Ik ben de Weg (tot God), de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan alleen door Mij!!"
Lees: 1 Johannes 1:7, 1 Johannes 5:10,  Johannes 3:36, 2 Thessalonicenzen 1:8,9. 
 


Wanneer je echt (vanuit je hart) Zijn kind wil worden, kun je dit gebed hardop opzeggen:
Vader God, ik ontvang Jezus Uw Zoon, als mijn God en Redder. Ik geloof dat Hij 2000 jaar geleden voor mijn zonden aan het Kruis is gegaan. Dat Hij in mijn plaats naar de Hel is gegaan en dat U Hem na 3 dagen weer heeft opgewekt. Jezus heeft de straf die ik verdiend had, betaald. Ik dank U daarvoor. Jezus Christus kom in mijn hart. Dank U wel, dat U al mijn zonden heeft vergeven; ik keer mij af van mijn verleden. Vul mij met Uw Heilige Geest (Johannes 14:16, 16:13) Dank U wel. U bent vanaf nu mijn Vriend, Leraar, Trooster en Leidsman.
Ik geef U mijn leven, verlangens, lichaam, familie, zorgen enz.
U stierf voor mij en vanaf nu leef ik voor U. Ik ben gekocht en betaald met Uw kostbare bloed, ik ben niet meer van mezelf, maar ik behoor U toe (Rom.8:14) Ik ben nu Uw kind en ik word door de Heilige Geest geleid. Ik vertrouw op U. En ik verklaar: de Heer  is mijn Helper, ik vrees niet, wat zou een mens mij kunnen doen!! (Hebreeën 13:5) Amen.
Super, super gaaf. Je bent nu gered van de hel voor eeuwig!! En daar kan niets tegenop. Onthoud heel goed, de ellende waar je op aarde nu nog doorheen gaat is niets, maar dan ook niets vergeleken met de eeuwige Hel. God had je deze ellende willen besparen, maar beter laat dan nooit.
http://www.spiritlessons.com/Documents/Carmelo_Brenes_Christian_that_wound_up_in_Hell/index.htm wanneer je op deze link klikt, kun je lezen of horen over iemand die in de Hel geweest is. Neem de tijd om even te kijken, het zal je helpen. Kiezen voor Jezus, je te bekeren en anderen te vergeven, enz. is dan niet moeilijk meer!
 
God is bij je overal waar jij gaat en Hij laat je nooit, nooit, nooit in de steek!! Hebr 13:5.
  
Wie komt er dan aan de macht?
Binnenkort zal er een man aan de macht gaan komen, waar de Bijbel veel over waarschuwt (de anti-christ, Openbaring 13:1-8). Hij is een man met veel charisma, een heerser, hij zal op een gegeven moment vuur uit de hemel kunnen doen neerlaten, waardoor hij velen zal  kunnen  imponeren, en hij heeft totaal geen respect voor God / Jezus. Hij heeft de macht om te misleiden en zal beloftes doen, maar hij zal er zich niet aan houden.
Hij lijkt te streven naar wereldvrede, maar is erop uit om zelf de macht over de hele wereld te krijgen op slinkse wijze. Hij zal heel ver komen, maar uiteindelijk zal het hem niet lukken. 
Hij zal geassisteerd worden door een religieus persoon (de valse profeet noemt de Bijbel hem) De antichrist zal na drieëneenhalf jaar dodelijk verwond worden, maar daarvan opmerkelijk herstellen. De satan zal in hem voeren en dan zal hij al zijn haat tegen de Israëlieten keren. De eerste 3,5 jaar is het nog te doen op aarde, maar na die 3,5 jaar noemt de Bijbel die tijd, de grote verdrukking
Er zal een moment komen dat hij  iedereen zal dwingen om een merkteken op zijn voorhoofd of rechterhand te nemen (zonder dat zal je niet meer kunnen kopen of verkopen)
Ik weet niet of het teken echt de getallen “666” zal zijn of een chip of zoiets dergelijks.
Lees: Openbaring 13:15-18, 14:9-13!  De Bijbel is hier heel duidelijk over, wanneer je besluit om dat merkteken aan te nemen, ben je voor eeuwig verloren!! Zelfs al ben je een kind van God en heb je je hart en je leven aan Jezus gegeven.
Waarom is het zo erg om het merk aan te nemen?                             Omdat niet langer meer God jouw voorziener is, maar je gekozen hebt voor het systeem van de anti-christ. Daar is geen vergeving voor mogelijk en na je sterven zul je dan als nog in de hel terecht komen, voor eeuwig en eeuwig. Dit zou meer dan afgrijselijk zijn. Dus wordt wakker, let op en weiger om zijn merkteken te ontvangen (zelfs al kost het op dat moment je leven, onthou: "wanneer je sterft,  stopt je leven niet, maar daar begint het pas!!").
Misschien vind je mijn manier van schrijven overdreven en over de top, maar het gaat om jouw redding, de redding van je ziel voor eeuwig. Weet, dat als je sterft het niet ophoudt. Nee, dan begint het pas en er is te veel bekend om dat te kunnen ontkennen. Onderzoek het!!
http://www.youtube.com/watch?v=ZJlIsQ6S3A8&feature=bf_prev&list=UUcEOqaS3TTxEZK1-UQsM1aw&lf=plcp  waarschuwing om nooit het merk/chip aan te nemen. God zal je helpen!
Komt er na 3,5 jaar verdrukking, nog een opname!!
Ik heb gehoord, dat er voorgangers zijn die geloven dat de Bijbel vertelt dat er na 3,5 jaar Verdrukking, nog een opname zal zijn. ik heb er nooit wat over gehoord en weet niet, op welke Bijbelteksten ze dat basseren. Zodra ik meer weet, zal ik het erop zetten. Als dat zo is, dan zou dat wel heel gaaf zijn. Na die 3,5 jaar zal het dan een zaak worden van sterven door een ramp(besef dat uiteindelijk de helft van de mensheid, dat op dat moment nog leeft, zal sterven), of sterven voor je keuze om een Christen te zijn en het merk te weigeren, of alles overleven, en uiteindelijk nog voor eeuwig naar de Hel gaan, wanneer je het merk hebt aangenomen.
Openb.6:8 En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.
 Openb.9: 18 Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur en de rook en de zwavel, die uit hun bek kwamen.
Bij elkaar is dat dus de helft van de bevolking!!
http://www.youtube.com/watch?v=6bEFo8BPBGc   Dit filmpje waarschuwt je  om nooit een merk/tatoeage of chip of iets dergelijks aan te nemen, zelfs al lijkt het dan heel slim om het wel te doen. God waarsschuwt je ervoor. duur van het filmpje is 5 minuten).
Het zal een afschuwelijke tijd op de aarde zijn (oorlogen, natuurrampen, overstromingen, vuur op aarde, tsunami's, grote hongersnoden, vreselijke angst, grote verwarring, epidemische ziektes, martelingen, mensen worden onthoofd enz.). De Bijbel zegt dat een kwart van de bevolking die dan nog op aarde zijn zal sterven door het zwaard, de honger, de zwarte dood en door de wilde dieren.(Openb. 6:8). En in Openb. 9:16 staat daarna nog eens een derde deel van de mensen zal sterven. Dat betekent dat er in de grote verdrukking de helft van de menselijke bevolking die dan nog op aarde leven, zal sterven aan allerlei rampen. Dat is één op de twee mensen. Hou dat goed in gedachten. Dus de kans dat je die jaren zult overleven, is niet erg groot. 
Er zal immens grote druk uitgeoefend worden op de mensen, die niet het teken willen aannemen (misschien verlies van je baan, huis, bezittingen, reputatie, en onderga je martelingen en uiteindelijk de dood door onthoofding). Lees: Openbaring 20:4.
Maar er is hoop. In deze afschuwelijke tijd zullen toch heel veel mensen gered worden voor de Eeuwigheid (Openbaring 7:9, 7:14). Je bent niet de enige.  Het zal een grote uitzichtloze puinbak op aarde zijn. Heel veel mensen zullen sterven. Complete steden zullen weggevaagd worden (H-bom, nucleaire wapens).
 

Maar waar het uiteindelijk omgaat is, waar ga jij de eeuwigheid naar toe?
Aan jou de keus, je hebt het zelf in de hand. Onderzoek het.

Veel mensen uit kerken zullen ook achtergebleven zijn, omdat ze of hun leven niet op orde hadden (die ogenschijnlijk voor Jezus leefden, maar eigenlijk hun eigen wil deden en weg volgden. Zij keken niet verwachtings vol uit naar Zijn wederkomst.)

Vraag God om je te helpen te leven voor Hem. Zorg dat je een Bijbel krijgt en zelf de dingen kunt opzoeken. Op internet kun je goede sites vinden, die je verder kunnen helpen.

God vraagt geen perfecte mensen, maar wel gehoorzame mensen met een zacht hart, bereid om zich te bekeren , wanneer Hij je corrigeert ( 1 Johannes 1:5-10 en 1 Johannes 5). 
Nuchter bekeken, is het kiezen voor Jezus als jouw Heer en het weigeren het merk in je lijf(kiezen voor financiële voorziening) aan te nemen, de beste keuze die je kunt maken. Het gevolg is dat je waarschijnlijk vervolgd, gemarteld en onthoofd zult worden. Maar besef goed, ook al is dat op dat moment heel akelig, weet dat Jezus bij je is en de onthoofding is een moment en zul je niet eens voelen. Op het moment van sterven, ben je meteen uit je lichaam. Engelen zullen naast je staan en je begleiden naar de Hemel. Je bent dan voor Eeuwig gered en zult voor altijd bij je Hemelse Redder zijn, die zoveel van je houdt en alles gaf om jou te redden!!  
http://www.youtube.com/watch?v=LXbCVkA4wdU&NR=1     Hou voor ogen, Hij is God en houdt van jou. Kies voor Hem en voor Zijn reddingsplan voor je leven!!
Wanneer je kiest voor financiële voorziening(en het "merk" aanneemt), kun je jezelf en je gezinsleden misschien nog even in leven houden, maar je bent uiteindelijk wel voor Eeuwig verloren, omdat God dan niets meer voor je kan doen en je zult na je/jullie sterven (en die kans is dus 50% binnen 7 jaar!) alsnog direct naar de Hel gaan, waar je voor de Eeuwigheid verschrikkelijk gemarteld zult worden en waar je nooit meer uit zult komen(zie Hfdst.:"De Hemel en Hel bestaan echt!").
Dus óf sterven voor Jezus en zekerheid op een Eeuwig leven met Hem en alle andere gelovigen in de Hemel, óf tijdelijk verlichting(uitstel) op aarde en kiezen voor de vijand van God met zijn systeem(het merk) met een zekerheid op Eeuwig leven, in de afschuwlijkste plaats die je je maar kan bedenken. Waar geen hoop is en je voor Eeuwig verloren zult zijn en constante pijniging zult ondergaan.
Kies voor Zijn liefde en voor Zijn Redding voor jou en je gezin.

 

 

 

 

 

Leer je af te keren van alles wat God haat en leer lief te hebben wat God lief heeft.
God is liefde, genadig, supergeduldig, barmhartig, aardig, graag vergevend, geen leugenaar!!, God haat zonde, maar Hij heeft de zondaar lief !!!  Maar Hij is ook rechtvaardig en wat verkeerd is, is verkeerd.

Ik wens je al Gods genade (kracht) en wijsheid toe en vraag Hem om leiding. Hij zal je bij alles willen helpen, ook in de druk. Onthoud dit: de mensen die nu voor eeuwig in de Hel zitten, zouden er alles voor over hebben om met je te kunnen ruilen, omdat het voor hun te laat is om hun keuze nog te kunnen herzien en jij de juiste beslissing nog wel  kan nemen!!  

 See you all in heaven !!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl