areyouready.punt.nl
Voor hier uw onderschrift in, voer alleen een spatie in als dit leeg moet zijn.[!imgslider_title     _2!]

I'm ready for you, are you ready for Me!!


God houdt zoveel van jou, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, opdat wanneer je dat gelooft, je niet verloren gaat, maar eeuwig met Hem zult leven!!

De zeven laatste tekenen die de 2e komst
van Jezus Christus aankondigen.
 
Heel veel Christenen willen niet nadenken over de terugkomst van Jezus. Ze hebben hun eigen plannen gemaakt en moeten er niet aan denken dat die misschien niet door kunnen gaan!! Waarom willen ze het niet horen? Het is juist de geruststellende hoop om Jezus te verwachten!! (Titus 2:13). We zullen Hem, de Verlosser en Redder werkelijk gaan ontmoeten  en zien(Openb.22:4).
  
Het algemene geaccepteerde gegeven onder de Christenen, is dus altijd geweest dat een christen ten allen tijde klaar moet zijn voor het einde der tijden en de komst van Christus. Daar ben ik het mee eens, aangezien de Heer in Matteüs 24 zelf zegt dat de exacte dag en het precieze uur van Zijn komst niet bekend is, zelfs niet bij de engelen in de hemel, maar alleen bij Zijn Vader.

Maar hoewel het precieze moment (dag en uur) van Zijn terugkomst alleen bij Zijn Vader bekend is, legt Jezus op veel andere momenten (zoals in Matth. 24) uit dat de tekenen der tijden wel degelijk onderscheiden en herkend kunnen worden. En toen zijn meest nabije discipelen aan Hem vroegen over de tekenen van Zijn terugkomst, gaf Jezus een lange lijst van specifieke tekenen, die Zijn terugkomst zouden aankondigen. In Matteüs voegt Hij daar ook nog eens aan toe: Als jullie al deze dingen zien gebeuren, WEET dat het nabij is, zelfs vlak voor de deur. Ik zeg jullie, dat deze generatie niet voorbij zal gaan voordat ALLES vervuld zal zijn.
  
http://www.youtube.com/user/ernaklop : Jezus zei: wanneer jullie horen over oorlogen en geruchten van oorlogen, wees niet verontrust! Math. 24: 6.
Math 24:6; vele valse christussen/andere evangelies zullen komen en de mensen verleiden...
  
Dus terwijl de meeste christenen het er wel over eens zullen zijn dat het exacte uur en de precieze dag van de terugkomst van Christus niet bekend kan zijn, kunnen we wél weten, sterker nog: zouden we MOETEN weten! Er staat niet voor niets dat iemand gezegend is bij het lezen én begrijpen van het Bijbelboek Openbaring, wat de tekenen zijn die het begin aankonigen van het tijdperk, waarin Jezus, binnen één generatie- zal terugkeren. 
  
Jezus gaat nog twee keer komen, wat is het verschil tussen die twee?
1. De eerste keer wordt de Opname genoemd. 
  
Jezus gaat terugkomen om Zijn Glorieuze Bruid( Gods kinderen, die hun leven aan God hebben gegeven en Jezus komst verwachten) , zonder vlek of rimpel, op te halen.
In een fractie van een seconde zal ons sterfelijk lichaam veranderen in een lichaam wat onsterfelijk wordt(net als Jezus, ons voorbeeld en grote Broer) en Jezus zal ons in de lucht tegemoet komen en ons gedurende die 7 jaar in de Hemel houden.
  
De kerktijdperk is dan voorbij en God zal dan uitreiken en evangeliseren naar de wereld, door m.n. het volk Israël. De 144.000 verzegelde Joden (Openb.7:4, 14:1) en door de 2 getuigen Mozes en Elia.(Openb. 11:3)
  
1 Thes. 4:16-18  Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. 18 Troost elkaar met deze woorden.
  
Openb. 3:10  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik jou bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. 11 Ik kom spoedig
  
 1 Cor.15:52  in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. 53 Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke.

1 Thes. 1:10 en om zijn Zoon te verwachten uit de hemel: Jezus, die hij uit de dood heeft doen opstaan en die ons zal redden van het komende oordeel.

Luc. 21:34 Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag (wanneer de verdrukking begint) jullie overvalt, 35 onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. Want plotseling zal hij komen over allen die waar ook op aarde wonen. 36 Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan

  
 Daarna gaat God de natiën ( en de achtergebleven lauwe kerk)oordelen en geeft hun 7 jaar de tijd om zich alsnog tot Hem te bekeren.
  
Op de dag dat Jezus voor de tweede keer naar de aarde gaat om in Jeruzalem Zijn Koninkrijk te vestigen, zullen we samen met Hem terug komen hier op aarde.

 

 

 

 

 

2. De tweede keer zal Jezus samen met Zijn Bruid, 7 jaar na 
 
de opname, terugkeren op de Olijfberg.

Op deze dag zullen wij met Jezus naar de aarde teruggaan, om de afslachting onder de mensen, die hier op aarde gaande is, te doen stoppen.

  
Openb. 19 :11, 14  Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter(Jezus), die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert14 De hemelse legermacht(de gelovigen in de Hemel), gekleed in zuiver, wit linnen, volgde hem op witte paarden.
 
 
Hier wordt goed uitgelegd, dat je alleen met behulp van de de Heilige Geest in je leven, je de Opname/Rapture in kunt gaan. Aan de hand van Math. 24, "de 5 dwaze en 5 wijze maagden" en het verhaal van "Izaak en Rebecca"in Genesis 24, laat hij zien, wat de rol van de Heilige Geest is, in het voorbereiden van de Bruid van Jezus.
  
Conclusie:
Jezus zegt dus dat Hij terug komt (staat ong. 10.000 keer in de Bijbel vermeld). Dat gegeven moet ons goede hoop geven!
  
Math. 24:33  Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. 34 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.
  
Hij laat ons weten, hoe we de tijd van Zijn terug komst kunnen herkennen en beveelt(Openb.3:10) ons om Hem te verwachten, zodat we klaar zullen staan!!
 
Math. 25:1 De wijze en de dwaze maagden.
  
Joh. 14:1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het jou gezegd hebben – want Ik ga heen om jou plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en jou plaats bereid heb, kom Ik weder en zal jou tot Mij nemen, opdat ook jou zijn moogt, waar Ik ben.
En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg.
  
Kan Hij voor jou komen, ken jij Hem?
 
1Thes 4:16 wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.
18 Vermaant/bemoedig elkander dus met deze woorden!!
  
 
In 586 vCh. werden de Joden door Nebudkadnezar in gevangenschap gezet en pas 2534 jaar later (in mei 1948), kregen ze pas weer hun eigen natie(het land Israël) en in 1967 na een 5 daagse oorlog kwamen ze in het bezit van Jeruzalem.
Waarom is dit gegeven zo belangrijk voor ons om te weten?
Omdat de Bijbel 18 keer de natie Israël als grondgebied noemt waar de oorlogen zich zullen afspelen in de eindtijd. Gedurende 2534 jaar bestond er geen Israël!!
Wanneer het hier straks, als een hel op aarde zal worden(Luc.21:36, door o.a. alle atoomoorlogen, Nieuwe Wereld Orde en natuurrampen die zullen gaan plaats vinden), wil je hier echt niet zijn.
1Thes4:16 “De Heer zelf zal op een bevel…., neerdalen vanuit de Hemel…. en  degene die Hem verwachten op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden , de Here tegemoet in de lucht.”
Weet je hoe vaak er in de bijbel over de terugkomst van Jezus wordt geschreven?? 10.385 keer. Dat betekent dat  1 op de 4 Bijbelverzen schrijft over de terugkomst van Jezus.  Er worden ongeveer 1000 tekenen  door de Bijbel genoemd, die voorafgaan aan Zijn terugkomst; de laatste 7 ga ik hier nu noemen. Deze tekenen laten tevens zien dat de Nieuwe Wereld Orde aan het komen is en dat is het laatste teken, voordat Jezus Zijn gereed staande kinderen komt halen.
 
   
  
De laatste 7 tekenen, voorafgaande aan Jezus laatste terugkomst.:
 
 1. Er moet een natie zijn die Israël heet.
 
 
 
Math 24: 32. Leer dan van de vijgenboom( staat voor Israël), deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten,  weet je daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook jij, wanneer jij dat alles ziet, weten dat het nabij is.
2534 jaar hebben de Joden geen eigen land gehad en zijn verstrooid geweest over de gehele aarde en in 1948 kregen de Joden weer hun eigen natie. Ezech. 37:11-14
filmpje ong. 3 min. durend, tekenen voor de spoedig komende Opname.
 
2. Israël zal bereid zijn om Jeruzalem op te geven en te delen
 
met de Moslims 
 
Dat betekent dus dat ze eerst Jeruzalem in bezit moeten hebben, voordat ze het straks af kunnen staan. In 1967 kwam Jeruzalem na 2553 jaar in handen van de Joden. In Luc 21:24 lees je dat in de eindtijd, Jeruzalem weer onder controle zal komen  van niet-Joden. De Arabische wereld wil dat Israël Jeruzalem opgeeft, dat zal niet gebeuren. De nieuwe Wereldleider zal hun onder het mom van vrede wel zover kunnen krijgen. Er zal een 7- jarig Vredescontract met het Midden Oosten gemaakt worden, maar na drieënhalf jaar geschonden worden. Omdat ze Gods Jeruzalem verdeeld hebben, zal de 3e Wereld Oorlog  beginnen. Joël 3:2. Er schijnen nu 50.000 terroristische raketten op Israël gericht te staan. 
3. Er moet een natie zijn die de Israëlieten haat en een religie
 
zijn die het Jodendom haat. 
 
De leider van Iran,  Ahmadinejad, heeft gezegd dat hij er voor gaat zorgen dat heel  Israël van de landkaart geveegd zal worden, omdat dat de voorwaarde is, zodat zijn messias kan komen! Er zijn vele fanatieke Moslimgelovigen, die  een grote haat koesteren tegen o.a. de Joodse  bevolking.

Psalm 83:4 zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten

4. Er moet een Europese Unie zijn.
 
 
Eén van de belangrijkste doelstellingen van de Nieuwe Wereld Orde:"Is het opheffen van alle grenzen en het doen verdwijnen van vrijwel alle zelfbestuur van de VN-lidstaten, in het voordeel van een wereldregering." Daarom zie je ook steeds meer grenzen van landen verdwijnen en landen opgaan in grotere organisaties, zodat hun uiteindelijke doel van die wereldregering, steeds dichterbij komt.
 
Er zijn verschillende geheime organisaties( Bilderbergs, Illuminati, New Age beweging, Vrijmetselaars, United Nations of Europe, Vrijmetselaars, Club of Rome, enz.) Deze groeperingen hebben een voor de "wereld" verborgen agenda, waarin ze stapsgewijs, hun eigengemaakte draaiboek afdraaien.
 
 
Sommige zijn al ontstaan rond 1700, allemaal met hetzelfde doel:"Eén-wereld Orde, met Eén-wereld leider, met één geldsysteem, d.m.v.” het merk”, met Eén-wereldreligie, wat totaal gecontroleerd zal worden, door die Wereldleider en zijn systeem. De Bijbel noemt dit het Beest, de eindtijd herlevend wereldrijk/ heerschappij. 
Dit plaatje, met het "alziende oog", wordt vooral gezien, als symbool voor geheime genootschappen, die zich bezig houden met infiltratie van regeringen en de financiële wereldtop, met als doel, het stichten van die wereldregering, de zogenaamde: "New World Order".
 
Eén van de geheime genootschappen is De Bilderbergs. Deze ontstond vlak na de 2e WO, met als doel het creëren van de Verenigde Staten van Europa (Dan. 7:8,20,24 daarna zal het wereldwijd worden, Dan. 7:23, Openb. 13:7), zodat  daar de Verenigde Staten van de Wereld uit kan voortvloeien en uiteindelijk de Nieuwe Wereld Orde. De Wereld leider (de Bijbel noemt hem de anti-Christ, die door bedrog en slinkse streken, de dingen naar zijn hand zal zetten, Dan. 11:21) zal voor het 7-jarig Vredescontract gaan zorgen. Jes. 28:15 Het vredescontract wordt gemaakt, d.m.v. vele compromissen. Henry Kissinger, leider van de Bilderbergs organisatie (en tevens Nobelprijswinnaar), heeft gezegd:”We bereiden Obama voor om de Nieuwe Wereld Orde te creëren en Blair (van Engeland) om president van de E.U. te worden. Volgens de media, wil Obama nu vredesonderhandelingen organiseren en met het Midden Oosten praten. Hij plant een vredesplan binnen 2 jaar en heeft de Arabieren toegezegd, dat Jeruzalem van hun wordt( 31 mei 2009).

Eén andere geheime genootschap, is de 'verlichte' en satanische genootschap  de Illuminati, die, of mensen dit nu willen geloven of niet, al eeuwen uiterst zorgvuldig hun plannen uitwerken om te komen tot deze vorm van wereldheerschappij.

info. bron: Wikepedia. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=4dC8HG8b0CU&feature=related Lindsey Williams, een voorganger die jaren bij de staf vergaderingen van de elite van de wereld heeft gezeten en er zo achter kwam, dat zij degene zijn, die uiteindelijk de wereld onder controle hebben en werken volgens hun uitgestippelde agenda. Al 35 jaar lang waarschuwt hij de wereld over het bestaan van dit groepje zeer machtige mensen. Het is in het engels. Er is veel over hem te vinden via youtube.

 

 

http://www.franklinterhorst.nl/Nieuwe%20Wereld%20Orde%20in%20opkomst.htm : hier kun je in het nederlands lezen over de Nieuwe Wereldorde, ik raad je het aan om het te lezen, omdat het je kan helpen door te hebben, watof er eigenlijk gaande is in de wereld.


5. Rusland zal de 1ste invasie plegen op Israël.

 
1 Thes. 5:3 Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk.
 
Wanneer iedereen dus blij roept dat er vrede is, omdat het 7 jarig "vredesverdrag" met het Midden Oosten is getekend, zal Rusland daar dus plotseling voor een ommekeer zorgen. Ezech.38:1-23 Lees je over de leider Gog van Magog( dat is Rusland), die oorlog gaat voeren tegen Israël, die op dat moment in vrede is( door dat 7-jarig Vredescontract; ze hebben in de hele wereldgeschiedenis nog nooit vrede gehad, dus dat moet nog komen). Maar God gaat voor Israël opkomen, doordat er waarschijnlijk een gigantische aardbeving en/of vulkaanuitbarsting( vers 19 en 22) zal plaats vinden,wordt dat grote Russische leger voor vijfzesde deel geveld. 7 Maanden lang zullen ze vele mensen nodig hebben om de doden te bergen, Ezech 39:12
Rusland is alleen maar bezig met het uitbreiden van hun wapenarsenaal, op dit moment zijn ze bezig dit te verviervoudigen. Met China hebben ze een contract gesloten(Shanghai Coöperation), waarbij ze hebben afgesproken elkaar militair te steunen,wanneer dit  nodig mocht zijn. Rusland schijnt alle enige tijd, voortdurend schijnaanvallen op Groot Brittanïe, Duitsland en andere landen in de regio uit te voeren. Met schepen en vliegtuigen gaan ze dan tot vlak voor de territoriale wateren van die landen, om op het laatste moment weer om te keren. Rusland doet in samenwerking met China en Noord Korea precies hetzelfde bij Japan. Oorlogsschepen en onderzeeërs van deze landen dringen regelmatig de territoriale wateren van Japan binnen, om daarna snel weer om te keren. En Japan vraagt iedere keer vergeefs om uitleg.
  
  
 
 
6. Vervolgens zal China de volgende zet doen op Israël.
  
Daarna volgt de volgende invasie. Het overgebleven leger van Rusland zal samen met het Oosten( dat is China, Dan. 11:44) en de koningen van het Oosten( Noord Korea en andere landen) met het grootste leger uit de geschiedenis, optrekken  tegen Israël. Openb.9:14-18. In het einde der tijden, de tijd die vooraf gaat vlak voor Jezus terug komt naar de aarde, zullen alle landen die zich tegen Israël keren, in stukken gescheurd worden. Zach. 14:3
  
7. Er moet een organisatie zijn, die het merk van de nieuwe Wereld Orde zal gaan invoeren aan, elk persoon, in de rechter hand of voorhoofd, als het enige geldende betaalmiddel !!
  
Er zal door de Nieuwe Wereld Orde op een gegeven moment, een geweldige oplossing aangedragen worden, onder het mom van een uitermate handig systeem voor de hele mensheid. Een “merk”,  misschien in de vorm van een chip of tatoeage (onzichtbare tatoeage verf is al uitgevonden!) zal dan op je rechter hand of voorhoofd als het enige betaalmiddel gelden. In het begin zal het vrijblijvend zijn, maar uiteindelijk zal het verplicht gesteld worden en zul je alleen op die manier nog kunnen kopen en verkopen. Erg handig! Nooit je creditcard meer kwijt of code die je kunt vergeten, het zal diefstalbestendig zijn en weet ik veel wat voor propaganda ze er nog meer tegenaan zullen gooien.
 
 nano-chip

De Bijbel is hier heel duidelijk over, als je daar gehoor aan geeft, ben je voor Eeuwig verloren, omdat je niet Jezus, maar het systeem van de Nieuwe Wereld Orde, als jouw Heer/Voorziener kiest!

  
Openb. 13:16 Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. 17 Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen. Openb 14:9‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, 10 zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken 
  
Dhr. Kissinger,één va de belangrijkste leiders van de Bilderberg, heeft gezegd:” Het “merksysteem”, zal er komen door de Europese Unie en is gepland voor het jaar 2017!"
Het merk zal misschien een nano-chip, streepjescode of een onzichtbaar nummer in je huid kunnen zijn.
  
De streepjescode op onze producten bestaan uit 13 cijfers. Achtereenvolgens duiden ze aan: het producerend land, de fabrikant van het product, het specifiek codenummer voor het product en tenslotte een controlecijfer. Dit systeem is zeer doeltreffend omdat elk product geïdentificeerd kan worden dankzij één enkele code. Om lezing door middel van een scanner mogelijk te maken, dient elk van de dertien cijfers voorgesteld te worden door een opeenvolging van donkere streepjes en spaties. De dikte van de streepjes en de spaties variëren. Ieder streepje stelt dus een cijfer voor, maar we zien dat er drie strepen méér zijn. Deze strepen zijn langer en worden niet benoemd, d.w.z. Er staat geen cijfer onder.
Deze strepen zijn vrijwel identiek en vormen samen...     
666
  
In het Amerikaanse blad "Senior Scholastics" van 20 september 1973 verscheen een artikel waarin deze passage voorkomt: "Alle vormen van koop of verkoop zullen in het nieuwe stelsel worden uitgevoerd door de computer." Geen geld, geen wisselgeld, geen cheques. De mensen zullen allen een nummer krijgen, dat wordt getatoeëerd op hun voorhoofd of rechterhand door middel van een laserstraal, en dat niet gevoeld kan worden. Dit lichamelijk persoonsnummer kan evenmin met het blote oog worden waargenomen, maar het is even blijvend en onveranderlijk als vingerafdrukken.
  
http://www.youtube.com/watch?v=GtquNNEO7Fw :Walid Shoebat een ex-terrorist, met een Christelijke moeder en Moslim vader, nu als Christen en Bijbelbestudeerder met beheersing van de Arabische taal en andere verschillende talen, heeft zo zijn eigen versie van "het teken van het beest". Zeer verhelderend en het luisteren ervan de moeite waard!!
  
http://www.youtube.com/watch?v=1gsN2NZDhhc                      9 min. durend filmpje, kwam uit in 2008 en geeft inzicht in wat er gaande is op deze wereld, wat het werkelijke motief is, voor de verschillende wereldse gebeurtenissen. Ik moedig je aan om even te kijken.
  
God beloofde Zijn volk, de Israëlieten om ze vanuit de hele wereld weer terug te brengen naar Zijn land, Israël. Ezech.37:11-14 God beloofde Zijn land aan de Joden. Amos 9:15, Hosea 9:10. Wanneer Jezus Christus weer terug komt op aarde, zal Hij gaan regeren vanuit de Tempel in Jeruzalem voor altijd. Openb. 11:15, Math. 5:35 Jeruzalem, de stad van de grote Koning.
Veel mensen kunnen en/of willen nog steeds niet geloven, dat de machten en krachten(al die geheime organisaties) achter de nieuwe Wereld Orde, werkelijk verschrikkelijke plannen hebben bedacht, die in het verleden al zijn uitgevoerd en voor de toekomst hebben uitgewerkt. Grote rampen, chaos en verwarring zullen de mensen zo benauwen, dat ze het zullen uitschreeuwen om vrede. Op die manier zal uiteindelijk de hele wereld makkelijk verenigd kan worden onder één politiek en één religieus systeem met één centrale leider. Door eerst grote chaos te creëren(economische crisis, oorlog dreigingen, pandemiën enz.) zullen de mensen angstig, zonder hoop en verward  worden, zodat ze vervolgens hun plannen van "orde en hoop" kunnen aanbieden, met als doel:” de totstandkoming van de  Nieuwe Wereld Orde”. 
  

Het 7- jarig vredescontract zal er komen door onderhandelingen die de nieuwe Wereldleider(anti-Christ)  zal leiden. Israël zal bereid zijn om Jeruzalem te delen met de Palestijnen, waarschijnlijk vanwege (de dreiging van) atoomoorlog en de belofte dat de Joden hun Tempel mogen gaan bouwen in Jeruzalem. De nieuwe Wereldleider zal zeggen:” kijk eens, alles vrede!!”   Deze leider zal een valse hoop brengen. De Bijbel noemt het een contract van dood en hel, Jes 28:15, Dan. 8:25, Jer. 8:11. Door dat contract zullen velen gedood worden. Dan, wanneer de mensen roepen:”het is alles vrede”, zal er plotseling(na drie en een half jaar) rottigheid komen, (zie punt 5).

Jezus zei, wanneer je de legers van alle kanten ziet optrekken tegen Jeruzalem, weet dat de tijd dan dichtbij is. Veel landen, niet alleen Islamitische, willen dat de Joden Jeruzalem weggeeft, “omwille van de vrede”, Zach. 12:9.

Jezus zegt:”Ik beveel je om te weten, wanneer het bijna zover is!” Math. 24:33 Zo moet ook jij, wanneer je dit alles(vers 32, let op Israël)ziet, weten dat het dichtbij is!!
De exacte dag en het juiste uur van de opname van Jezus Bruid (dat zijn alle mensen die Jezus als hun persoonlijke Heer hebben gemaakt en niet "lauw" zijn)zullen we misschien niet exact weten, maar we zullen wel weten, wanneer het heel dichtbij is. Een zwangere vrouw weet, wanneer haar kindje ongeveer geboren gaat worden. De weeën laten je weten, wanneer het heel dichtbij is gekomen! De Bijbel vergelijkt die tijd ook, als de weeën van een zwangere vrouw. 
1 Thes. 5:4  De dag des Here( de dag dat de 7 jaar durende Verdrukking begint) komt als een dief in de nacht. Maar voor wie?
Voor degene die roepen, dat er vrede is. Maar jullie(Gods kinderen, die de Opname verwachten en klaar staan) zijn niet in de duisternis, zodat die dag jullie als een dief zou overvallen!!
Waarom zou God anders ooit in boeken zoals Daniël, Matteüs en Openbaring informatie hebben gegeven over bijvoorbeeld 'tijd, tijden en een halve tijd'? Waarom zou God zelfs maar de moeite nemen om ons al die specifieke gegevens, aantallen dagen en maanden en jaren te geven, als deze niet bedoeld zijn om ons de tijden waarin wij leven te doen begrijpen?
Zie verder rubriek: "I'm coming!"
  
                      
                     Ben je Opname-klaar?!!!
  
  
 
dit filmpje helpt je bewust doen worden, waar je misschien nog "scheef" zit. Vraag God je te helpen te zien, waar je nog moet veranderen. Kijk met een zacht hart en voel je niet veroordeeld, maar zie het als Gods liefdevolle leiding, om je zonder vlek of rimpel te krijgen, zodat Hij je straks kan opnemen. Besef dat je je zelf niet kunt veranderen, dat kan alleen als jij de Heilige Geest toestaat in je leven te spreken en in te grijpen. Hij zal je tot niets dwingen, Hij wacht op je toestemming en je gewilligheid. De gesproken tekst staat eronder in het engels geschreven.

 

Lees meer...   (5 reacties)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl