areyouready.punt.nl
Voor hier uw onderschrift in, voer alleen een spatie in als dit leeg moet zijn.[!imgslider_title     _2!]

I'm ready for you, are you ready for Me!!


God houdt zoveel van jou, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, opdat wanneer je dat gelooft, je niet verloren gaat, maar eeuwig met Hem zult leven!!

Waar zitten we op Gods profetische
 
tijdslijn?
 
 
In de Bijbel wordt 318 keer gesproken over Jezus wederkomst. Eén derde deel van de Bijbel bestaat uit profetie, waarvan 95% al is uitgekomen en van de laatste 5% zien we nu elke dag wel wat in vervulling gaan(vaak te zien via de media).
 
http://www.youtube.com/watch?v=Sv3nxkP-VQI&feature=related  Getting Rapture ready!! Dit filmpje helpt je beseffen, waar we zitten in Gods tijdlijn en helpt je realiseren, hoe jouw bruidskleed eruit ziet. 
 
Hoe kun je weten of een boodschapper ook werkelijk namens God spreekt? Het gesprokene moet aan een aantal eisen voldoen.
1. het moet in lijn zijn met de Bijbel.
2. heiligheid moet centraal zijn.
3. de boodschap moet altijd wijzen op de komst van de Messias.
4. het moet zonde berispen/ veroordelen.
5. het moet gericht zijn op het Koninkrijk van God en op hoe je binnen kan gaan.
Kortom, de boodschap moet gericht zijn op: de Koning, Zijn Koninkrijk en Zijn komst!
 
Waarom is het belangrijk voor ons om te weten, waar we ongeveer zitten op Gods profetisch tijdslijn?
 
Zodat we ons kunnen voorbereiden op de dag dat Jezus Zijn Bruid komt halen en Hij ons niet slapende zal vinden, want dan missen we de Bruiloft!! Jezus roept ons op om nuchter en waakzaam te zijn.
 
Lucas 21:34 Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. 35 Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. 36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 
Math. 24: 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. In vers 42 staat: waak dan!
 
Welke dag is héél erg belangrijk, zowel voor ons, als voor Jezus?
 
Dat is de dag van de opname. Het opnemen van de Bruid van Christus in de Hemel, vlak voordat de 7 jaar durende, grote verdrukking begint. Gods oordeel over alle zonde van de afgelopen 6000 jaar gaat dan beginnen en het Kerk tijdperk wordt dan afgeloten.
 
 
           De Dag van de Opname/de Bruiloft van het Lam.
 
1. Jezus komt Zijn Bruid halen.
In Joh. 14:2-4 zei Jezus, dat Hij terug zou gaan naar Zijn Vader in de Hemel, om een plek/huis voor ons ieder te bereiden en dat Hij daarna terug zou komen om ons/Zijn Bruid op te halen.
In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.
 
 
 
2. Jezus komt op die dag als een dief.
Dat betekent overwachts en onaangekondigd. Zelfs Jezus weet het niet exact. De Vader bepaalt het moment(Openb.16:15 en 1Thes.4:16), maar wij(degene die Hem verwachten en de tijd verstaan, zullen wel weten, wanneer die tijd vlakbij zal zijn!!).
1 Thes.5:16 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren(dag van de Opname) zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.
 
 
3. We moeten ons nu voorbereiden!
Jezus bereidt Zich voor op die dag en wij moeten ook ons aandeel doen. Wij moeten zorgen dat we ons Bruiloftskleed aanhebben en dat die smetteloos en zonder vlekken en rimpels eruit ziet.
Openb.19:8.  de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw(de heilige kerk) heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. 
Doen we die werken, om ons een plek in de Hemel te verdienen? Nee!
Er is maar één manier om bij de Vader te komen en dat is niet door eigen werken, maar door te accepteren, wat Jezus voor jou aan het kruis heeft verdiend! De rechtvaardige daden, doen we niet om iemand te worden, maar komen voort uit hetgeen we zijn geworden,op het moment, toen we Zijn kind werden.
 
 
4 Wat is de boodschap van het ingaan in de Bruiloft van het Lam?
Het gaat over het Koninkrijk van God en het daarin binnen gaan voor de Eeuwigheid. Hier was al het lijden van Jezus aan het kruis voor bedoeld, zodat Zijn Bruid voor Eeuwig bij Hem kan zijn. Wat we ons ook heel goed moeten realiseren, is dat op dit moment de Hemelpoort nog op een kier staat, dus nu moeten we binnen gaan(geestelijk)!! Op de dag van de Opname, binnen een fractie van een seconde, haalt Jezus Zijn Bruid binnen en dan gaat de deur dicht. Niemand kan er dan meer in en niemand meer uit(Math. 25:11) gedurende die ong. 7 jaar(de tijd van de Verdrukking,waarin God de zonde in de wereld gaat oordelen en gaat afrekenen met de vijand en zijn werken). De vijand zal zich dan nog gedragen, als een bezetene; proberend om nog zoveel mensen in zijn koninkrijk te krijgen, daarom zal het dan ook lijken, als een hel op aarde.
 
                                
 
Hoe kun je nu al binnen gaan?
Door je te bekeren van alle zonde en het goed te maken met God. Zonder heiliging zul je de Heer nooit kunnen zien.
Heiligen= een proces van het slechte, dus alles wat niet van God is, uit je leven doen en alles wat wel van God is, in je leven ontwikkelen(liefde, vrede, vergeving, geloof, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing enz.Gal. 5:22)
Dat kun je nooit alleen, dat kan alleen samen met de Heilige Geest. Dat is de reden, waarom Hij ook naar de aarde is gekomen!! Het is een terugkerend alledaags proces. Het is een keuze van je hart om elke dag alle dingen uit je leven, over te geven aan Zijn liefde, Zijn zorg voor jou en Zijn wil om je te laten leiden door Hem, zodat Hij je dan ook kan beschermen. Op het moment dat je Zijn kind wordt, komt Gods liefhebbende karakter in je, met al die goede eigenschappen, uit Galaten 5:22. Dat is iets wat God doet. Wij moeten daarna ons denken veranderen/vernieuwen met Gods Woord(Romeinen 12:2.)
Hebr 12:14 Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien. 15 Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden
 
5. Deze dag is de belangrijkste dag op Gods kalender!!
In Openb. 19:6-8 staat, dat op die dag de hele Hemel luid(stem van een grote schare, geluid/stem van vele wateren en luide donderslagen) feest viert en blij is, omdat de Bruiloft van het Lam is aangebroken!!
En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw (de heilige kerk)heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams
 
 
Wanneer is het teken van Uw komst en van het einde van dit tijdperk?
 
In Math. 24, Marc.13 en Luc.21( Uit 3 van de 4 evangeliën) lees je over het gesprek die de discipelen hadden met Jezus over wat de tekenen zouden zijn van Jezus wederkomst en van het einde van dit tijdperk, waar we ons nu nog in bevinden. De profetie die Jezus daar geeft, wordt ook wel de Olijfberg profetie genoemd en is heel, heel erg belangrijk!!
 
Math. 24:3  Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld(tijdperk) En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.  Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën.
 
Maar 3 van de 4 Evangeliën vertellen deze meest belangrijke profetie over de komst van Jezus, de Messias. Alles wat God zegt in de Bijbel, legt Hij uit via Zijn Woord, door de Heilige Geest. Daarom heeft God Johannes apart gezet, zodat hij de uitleg ervan kon geven. De vertaling van Math. 24, Marc.13 en Lucas 21 is in Openb. 6, ontvangen door Johannes.
 
Openb. 1, 2 en 3: zijn bedoeld om de kerk voor te bereiden voor de komst van de Messias, zodat de kerk klaar staat met haar geestelijke, witte, smetteloze en rimpelloze bruidskleed.
Enkele kreten uit Openb.1, 2 en 3 zijn: "Zeg tot de kerk, dat ze zich moeten bekeren en opnieuw naar hun eerste liefde( dat is Jezus) moeten terugkeren. Bekeer je, keer je af van zonde, (zoals bv. sexuele immoraliteit, lauwheid, God niet op de eerste plaats in je leven zetten, roddelen, liegen, stelen, sex buiten het huwlijksverbond, enz. enz.)Wordt wakker, bekeer je, want geen van je werken heb Ik vol gevonden. Ik kom spoedig!"
De boodschap is: "Bekeer je! Ik kom spoedig"
 
Openb.4: daar lees je over de Glorie rondom de Troon van God, de 24 oudsten zittend op hun tronen om Gods troon heen en de 4 schepsels. De 1ste ziet eruit als een leeuw, de 2e als een rund, de 3e met het gezicht als een mens en de 4e als een arend. Dit zijn de 4 ruiters, die de 4 Apocalyptische paarden uit Openb.6 bereiden en vrijzetten.
 
Openb.5: gaat over de Boekrol van God in de Hemel, met de 7 zegels erop. Deze vertellen Gods profetische tijdslijn, tot de Dag van de Opname en de gebeurtenissen tot Jezus 2e komst naar de aarde( de tijd van de verdrukking), in Jeruzalem. Je leest dat er grote paniek in de Hemel is, omdat niemand geschikt is bevonden, die waardig is de Boekrol te openen. En de Boekrol moet geopend worden! Dan hoor je plots een stem zeggen dat de Leeuw van Juda getriomfeerd(toen Jezus aan het kruis ging en na 3 dagen weer opstond) heeft en Hij nu als enige in staat is de zegels te verbreken en de Boekrol te openen.
De inhoud van de Boekrol heeft te maken met de verlossing van de mensheid, de redding van de mens, het oordelen van zonde en het brengen van de kerk in Gods Koninkrijk. Daarom is alleen Jezus hiertoe in staat; Hij is de enige die de dood en zonde kan verpulveren. Niemand zal je dan meer kwaad kunnen doen en de dood is verzwolgen.
 
Jes. 26:9 Van ganser harte verlang ik naar U, in de nacht, ja, uit het diepst van mijn gemoed zoek ik U; want wanneer uw gerichten(Gods oordelen, nu gaande in de kerk en over de wereld) op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid.
 
 
Openb. 6: gaan over het verbreken/openen van de 7 zegels van de Boekrol. Het beschrijft Gods profetische tijdslijn. Deze specifieke gebeurtenissen moeten gebeuren op de juiste tijden. De eerste 4 zegels zijn het meest van belang voor de kerk, omdat bij het verbreken van de 5e zegel je ziet, dat dat de tijd is nà de Opname van Jezus Bruid.
 
 
 
             Dit zijn de tekenen, die zullen gebeuren, vlak voordat de Dag van de Opname zal plaats vinden?
 
 
 
1e zegel: Een grote afval in de kerk zal plaats vinden: door misleiding. Het witte paard (uit Openb.6:2 )is vrijgezet !
 
Math.24:11 Jezus zegt, vlak voordat Ik Mijn Bruid kom halen, zullen er valse profeten met valse boodschappen en leeringen de kerk binnen komen en velen misleiden!!

                        
 
Math.24:12 En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. 12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.
Dit zijn profetische sleutels die Jezus ons geeft.
Wat bedoelt God met liefde?
Dat is agape.
Joh 3:16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde
Dus Jezus is de liefde. Dus Jezus zegt:"de liefde voor Mij zal voor de meesten in de kerk gaan verkillen, vanwege slechtheid en misleiding." En wanneer gaat dat gebeuren? Vlak voor Hij terug komt.
 
Dus Jezus zegt tot Zijn eigen discipelen, die 3 jaar lang heel close met Hem zijn opgetrokken:
 "Let op dat niemand jullie misleidt, want er zullen velen komen onder Mijn Naam en velen misleiden!!!"
 
De discipelen staan voor de kerkleden en mn degene die voorgangers/ leiders van een kerk zijn, lijken in deze eindtijd groot risico te lopen om misleid te worden. Dus vlak voor Zijn komst, zal er een verschrikkelijke afval in de kerk zijn.
Waarom is er misleiding en bedrog in de kerk?
Omdat wanneer de kerk misleidt is, dan is de hele wereld misleid en bedrogen. Omdat God Zijn authoriteit aan de kerk heeft gegeven en niet aan wereldse groeperingen. De kerk is het licht van de wereld en wanneer de kerk zijn licht verliest, is er ook geen hoop meer voor de wereld!
 
In Openb. 6:2 legt Jezus uit, wat Hij in Math.24 bedoelt.
En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom! En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.
Dit is niet Jezus op het paard, beschreven zoals in Openb.19:11, maar dit is de 1ste ruiter op het witte paard van de apocalyps. Deze werd een paar jaar geleden vrijgelaten om oordeel te vellen in de kerk. Doet zich voor als Jezus, dragende een kroon, maar hij heeft een ook boog(dus ook pijlen om de kerk mee aan te vallen) en hij accepteert alleen maar overwinning. Hij brengt een vorm van Christendom, maar die is nep/vals. Het is een evangelie van de liefde voor geld, waardoor immoraliteit de kerk mee binnen is gekomen. Wanneer een voorganger afhankelijk is geworden van de financiële offers van de kerkleden, wordt het erg moeilijk voor hem om te spreken over heiliging en bekering, uit angst dat mensen uit boosheid en belediging de kerk zullen verlaten. Bv. sexuele zonde(God zegt:" sexualiteit buiten het huwlijk is zonde, maar ook de manier waarop we ons vaak kleden, kan in Gods ogen zonde zijn. Kleed je je tot eer van God of voor de wereld/mensen om door hun gezien en bewonderd te worden? God zegt: Ik heb de mensen lief (Joh 3:16), maar zonde haat Ik en bv. homofilie is een gruwel in Gods ogen Rom.1:24-26. Maar ook liegen, roddelen, schijnheilig doen, stelen, sex buiten het huwelijk enz. enz., God gebied ons om ons te bekeren en ons te reinigen van alle zondes, als we bij Hem willen horen. De kerk moet duidelijk zijn en weer terug gaan naar Gods Woord! En de boodschap prediken van het Bloed van Jezus en Zijn verlossende werk en behoudenis voor ieder mens die dat wil ontvangen, door wat Hij aan het Kruis heeft gedaan!
 
                
  
 
2e zegel: Oorlogen en bloedvergieten! Het rode paard uit Openb.6:4 is vrijgezet:
  
Dit is de 2e profetische sleutel. De ruiter op dit paard heeft een zwaard en hem werd macht gegeven om de vrede van de wereld weg te nemen en dat de mensen elkaar zouden afslachten. Jezus zei in Math.24:6.
Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk.
 
                        
 
De kleur rood van dit paard betekent: bloedvergieten. Dat is precies wat we de afgelopen jaren hebben gezien en alleen maar erger zal gaan worden. We zagen al oorlog in:"Irak, Somalië, Kenia, Mexico(vanwege drugs), Colombia, Noord en Zuid Korea, Egypte, Libië, Ivoorkust enz. Overal oorlog en volkeren die elkaar afslachten.
 
 
3e zegel: De wereldwijde grote economische crisis, hongersnood en aarbevingen. Het zwarte paard uit Openb.6:5
 
Jezus zei (Math24:7):" er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën".
De uitleg ervan lees je in Openb.6:5  Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn Dit paard heeft wereldwijde hongersnood, economische crisis en werkeloosheid gebracht. De ruiter heeft een weegschaal in zijn hand. De weegschaal staat voor het kopen en verkopen/de economie. In het Hebreeuws staat één maat tarwe voor een dagloon, genoeg voor 1 persoon om een hele dag van te leven. Maar over het algemeen, hebben werkende mensen de zorg voor een gezin. Dat betekent dus dat je niet genoeg verdient om je gezin van te kunnen onderhouden. Met als gevolg dat we vanaf 2008 wereldwijde economische crisis en hongersnood zagen.
De gevolgen hiervan zien we nog steeds doorgaan, waardoor overal opstanden zijn uitgebroken. Beginnend in Tunesië, waarna het zich al snel verspreidde in de rest van de Arabische landen.
Wat zei Jezus nog meer? Er zullen op verschillende plekken tegelijk vreselijke aardbevingen(tsunami's en vulkaanuitbarstingen) plaats vinden.
                   
 
 
4e zegel: De dood. Het vale paard uit Openb.6:7.
 
En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.
Dit paard en zijn ruiter hebben de macht gekregen om een kwart (één vierde deel!) van de hele bevolking om te brengen met het zwaard, de honger, de pest( dodelijke besmettelijke ziektes) en wilde dieren. Deze ruiter heeft de naam:"de dood" en Hades(dat is de Hel) volgt hem. De engel des doods die ooit in Egypte in Mozes tijd werd vrij gezet, is nu opnieuw zichtbaar voor de hele wereld, in Egypte vrijgezet(Exod. 12:23
 
              
 
In feb. 2011, terwijl de hele wereld gespannen keek naar de opstanden in Egypte die gefilmd werden en life werden uitgezonden via CNN, BBC, MSNBC en Euro News, zichtbaar voor de hele wereld, kwam er plots midden in het beeld een felgroen paard met een ruiter erop, die na ong. 6 sec. weer in het niets verdween. De eerste keer dat ik de beelden zag, dacht ik dat het nep was, maar nu geloof ik dat het een sein/teken van God is aan de hele wereld, om de mensen te waarschuwen en wakker te schudden. En dat heeft deze gebeurtenis ook werkelijk gedaan. De mensen over de hele wereld hebben het gezien en opgemerkt en er wordt nu nog steeds veel overgesproken, door mensen met allerlei verschillende religieuze achtergronden en via youtube naar gekeken. God is een genadig God, Hij wil dat iedereen wakker wordt, zich bekeert en zich laat redden!!

http://www.youtube.com/watch?v=kEXMoCwHVTE  Amos 3:7 Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten. God roept de mensen op, om zich te bekeren, zodat Hij Zijn genade kan tonen en niet hoeft te oordelen. Hier zie je hoe Dr. Owour, het door God gegeven visioen over het fale paard, vertelt aan verschillende kerken, waarna God in feb. 2011 dit visioen bevestigde, aan de hele wereld, via de media.
http://www.youtube.com/watch?v=gWQKOj9Sxkg  het loslaten van het fale paard, te zien voor de hele wereld via de media.
 
In Math. 24:8, staat dit alles is het begin van de weeën. Dus alles wat Jezus net genoemd heeft, noemt Jezus:"Het begin van de weeën!!"
Dan in vers 9 staat er:"Dan zullen zij jullie overleveren aan verdrukking en zij zullen jullie doden en jullie zullen door alle volken gehaat worden, ter wille van Mijn Naam(is de Naam van Jezus).
En in Openb. 6:9 bij het verbreken van de 5e zegel, zie je de uitleg van Math. 24:9. Dat is het begin van de 7 jarige verdrukking.
Dat betekent dat de Opname net daarvoor is geweest!! De Opname zit verborgen tussen vers 8 en 9, na het verbreken van het 4e zegel en vlak voor het verbreken van de 5e zegel.
Nu kun je zelf zien, hoe ver we zitten op Gods profetische tijdslijn!
 
5e zegel: Dat is het begin van de grote verdrukking
 
Wanneer de 5e zegel verbroken zal worden, zal de perfect Bruid van Jezus niet op aarde zijn, maar zal opgenomen zijn in de Hemel!!
Bij het verbreken van de 5e zegel, zal er niet meer geëvangeliseerd kunnen worden over Jezus en Jezus openlijk aanbeden kunnen worden. De aanwezigheid van Gods kinderen op aarde, is om te getuigen van Jezus.  
Openb.6:9En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. 10 En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? 11 En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.
Dit zijn de mensen die na de Opname van de Bruid in de Hemel, op aarde achter gebleven zijn. Omwille van hun belijdenis:"Dat Jezus hun Heer is", zullen zij uiteindelijk gemarteld en daarna vermoord worden. De Hemel is gesloten en hun zielen(datgene wie je uiteindelijk bent en wat nooit ophoudt te bestaan) moeten wachten tot de grote Verdrukking op aarde voorbij is.
 
http://www.youtube.com/watch?v=VGPRpC1kpWc&feature=plcp&context=C4d545f1VDvjVQa1PpcFOUNnWovkvLMb_828lEFnZC0Ft_Q62X6Qo%3D  Deel 3. Dr Owour, spreekt over de Rapture/Opname, de 7 jaar durende Tribulation en de oorlog tussen Iran en Israël. Waar zitten we op Gods profetische tijdslijn? Hieronder deel 4.
 
 
 
 
De grote Verdrukking: is het resultaat van de mensheid, proberend de aarde te runnen zonder God.
 
 
 
http://www.youtube.com/user/ernaklop ong. 4 min durend filmpje:"wat zijn de tekenen van Uw komst?"
 
Het oordeel van God op de naties van de aarde!!!
 
 
God is een machtige Koning, God de Schepper en Hij verandert nooit! Hij is de perfecte God en als we falen in het op Gods manier terugkeren tot God, zoals Hij van ons verwacht en ons niet werkelijk bekeren, dan zal zeker Gods oordeel op ons komen. God houdt van ale mensen en wil niet dat er ook maar één verloren zal gaan. Hij waarschuwt eerst(meerdere malen), voordat Hij Zijn oordeel laat komen. Hij is rechtvaardig en geeft mensen de tijd om zich te bekeren. Gods toorn is op de naties, omdat de beker van alle zonde van de aarde, nu tot aan de rand toe gevuld is. Daarom gaat God Zijn beker van gramschap/ oordeel, uitgieten over de aarde. Het zwaard van Gods oordeel zal de naties doorboren. Hij zal meer dan de helft van de aarde doen schudden.
Jes 34:1 Kom naderbij, volken, en hoor toe, naties, luister aandachtig. Hoor, aarde en wie haar bewonen, wereld en al wat daarop groeit. De HEER koestert woede tegen alle volken, zijn toorn ontbrandt tegen heel hun legermacht. Hun wacht de vernietiging, hij heeft hen voor de slacht bestemd. Gesneuvelden blijven onbegraven liggen, de stank van hun lijken stijgt op; de bergen druipen van hun bloed.
Waarom komt er straks een tijd van oordelen? Omdat de beker van alle zonde van de afgelopen 1000-den jaren vol is. Gods gaat alle zonde in de wereld oordelen.
Waarom?
Opdat ze weten dat God God is en mensen zich zullen bekeren en terugkeren tot God de Schepper en Jezus Christus. Zorg dat je naam staat in het Boek des Levens. Jezus komt eraan en Hij wil jou kunnen meenemen, behorende tot Zijn geliefde Bruid!!
 
 
             
 
Hou je ogen gericht op Jezus, laat Hij je eerste liefde/de belangrijkste plek in je leven zijn/hebben.
 
 
 
 
 


Lees meer...   (2 reacties)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl