areyouready.punt.nl
Voor hier uw onderschrift in, voer alleen een spatie in als dit leeg moet zijn.[!imgslider_title     _2!]

I'm ready for you, are you ready for Me!!


God houdt zoveel van jou, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, opdat wanneer je dat gelooft, je niet verloren gaat, maar eeuwig met Hem zult leven!!

 
 

De Hel en de Hemel bestaan echt!! Waar wil jij naar toe??

 

Hallo beste lezer, ik heb één vraag aan je. Wanneer je vanavond zou sterven, waar zou je dan naar toegaan?
Zou het de Hemel of de Hel zijn? Ik hoop dat je de moed hebt, om daar even eerlijk bij te durven stil te staan, want het is het één of het andere!!
       
     
                                
Door de keuze die je tijdens je leven op aarde bewust, of onbewust maakt, bepaal jezelf je eindbestemming voor de eeuwigheid. De hel is een werkelijke en de meest afschuwelijke plek van horror, martelingen en pijn. Het is de eeuwige bestemming voor een ieder die sterft en zich niet verzoend heeft met de God van de Bijbel, door het volbrachte werk aan het kruis van Jezus aangenomen te hebben. Alsjeblieft, denk er over na, onderzoek het en maak de juiste keuze.
 
http://www.youtube.com/watch?v=3RfpoU92Vbc&feature=related  Hel is een werkelijkheid en hij weet, waarover hij het heeft!  
 
http://www.youtube.com/watch?v=il_FiKVt-4Y&feature=related  Deze zelfde man vertelt hier over zijn ruige leven, voordat hij Jezus ontmoette en hoe hij in de hel Jezus ontmoette en zijn leven compleet veranderde(4 delen). Indrukwekkend, vind ik!
 
 
Voorwoord.
Wanneer je op een begrafenis bent en in de ogen van de mensen kijkt, zie je vragen als:"waar is deze persoon, wat gebeurt er eigenlijk na de dood, bestaat er een werkelijke Hemel en een werkelijke Hel?"
 
Jezus zei tegen de misdadiger die naast Hem gekruisigd werd: '' Heden zul jij met MIJ in het paradijs zijn ( lucas 23:43) ''
Het maakt niet uit hoe rijk, bekend of ontwikkeld je bent, de ontzagwekkende confrontatie met de werkelijkheid van de dood, zal de meest aards-denkende persoon aan het denken zetten.
Het probleem is dat mensen die geen respect hebben voor Gods Woord, geen basis hebben voor het vinden van zulke heftige antwoorden over de Eeuwigheid. Het enige wat over blijft zijn theorieën en mythes.
 
                          
 
De Bijbel spreekt meer over de Hel dan over de Hemel, omdat God weet hoe afschuwelijk het daar is en Hij niet wil, dat er iemand daar terecht komt! Tegelijkertijd staat Hij ons toe, dat we onze eigen keuzes maken.
 
Wanneer we zouden weten hoe erg het in de Hel is, zouden we nooit meer bewust zondigen, of zodra we het door hebben dat we scheef gingen, zouden we direct om vergeving vragen en ons ervan bekeren.
Ik ben ervan overtuigd dat maar heel weinig gelovigen de werkelijkheid over Hemel en Hel gepakt hebben. Want als dat wel zo was geweest, zouden ze zich niet zo gedragen zoals ze nu doen! Je kunt niet een werkelijk besef van de Hemel hebben en ondertussen onvergevingsgezind zijn, vol zijn van begeertes op een verkeerde manier, slecht spreken over anderen, sex hebben buiten het huwelijk, liegen, bedriegen, enz.
We hebben een openbaring nodig over de Hemel en dat kan alleen maar, wanneer we de afschuwelijke realiteit van de Hel onder ogen durven te zien.
 
http://www.youtube.com/watch?v=jRXfFTLUsaI What Heaven looks like(deel 1 en 2) uitspraken van mensen die in de Hemel geweest zijn over hoe het er daar uitzag, enz.
 
          
Jezus zei tegen de (tot inkeer gekomen) misdadiger die naast Hem gekruisigd werd: 'Nu zeg Ik je, jij zult met MIJ in het paradijs zijn ( lucas 23:43)
 
 
De bron over deze waarheid. Hoe komen we er achter, wat er na de dood is, of dat er überhaupt wel iets is na de dood? Wetenschappers, dokters, enz. geven toe dat ze daar geen idée over hebben. De bron waar ik deze informatie wil halen, is uit Gods Woord.
 
Joh. 1:1-3 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.  Het was in het begin bij God.  Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.Voordat er iets bestond, was daar het Woord. Vanaf het begin was het Woord bij God.
 
Soms vragen mensen, hoe ze contact kunnen maken met God. Een antwoord is:" Ga Gods Woord/de Bijbel lezen en je hebt contact met God!"
 
Begin bv in het Nieuwe Testament, bij Matheüs en lees dan vervolgens verder door tot Openbaringen en probeer elke dag een stukje te lezen en vraag God om je dingen duidelijk te maken.) Heb je geen Bijbel, dan kun je via deze site, de Bijbel lezen.   
http://www.online-bijbel.nl/
 
      
                 
                            
 
Deze tekst zegt, dat niets is ontstaan zonder Zijn Woord, daarom is de Bijbel de bron van alle waarheid, inclusief de werkelijkheid over de Hemel en de Hel. Dat is moeilijk voor ontwikkelde mensen om te accepteren. Maar het feit dat je niets of nauwelijks over dit onderwerp hebt geleerd op school of in andere studies, betekent nog niet dat het niet bestaat.
Religie helpt ook niet echt. Op een begravenis halen religieuze mensen vaak hun schouders op en denken:"de Heer geeft en de Heer neemt." Ook al lijkt dat heel vroom, het is niet Bijbels. De mensheid is vaak gewillig in het accepteren van een religieus plaatje over leven en dood, terwijl ze de werkelijke kennis hierover in Gods Woord afwijzen. Hetzelfde wordt gedaan met het feit dat God zegt, dat elk mens een persoonlijke relatie met Jezus Christus moet hebben, wil hij door Hem gered kunnen worden. Meer hierover kun je lezen in de voorgaande hoofdstukken.
In Hosea 4:6 staat: Mijn volk gaat ten onder, door een gebrek aan kennis. Een gebrek, of het afwijzen van Bijbelse kennis zal je doden of nog erger, doen uitkomen voor eeuwig in de Hel! Dat is precies waar de Duivel op uit is.
2 Cor 4:4 Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan: de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien.
 
 
Hoe verblind de Duivel het denken van een mens? Hij heeft veel wapens om dit te doen. Eén ervan is afleiden, zolang je maar druk bent met het leven van je eigen leventje zoals, werken, uitgaan, zorgen voor je gezin, opgaan in het kijken naar films, t.v., hobbies, soms het gevoel hebben te moeten overleven, druk, druk en nog eens druk zijn met van alles en nog wat, zonder stil te staan bij een onderwerp zoals dit. Een andere is, menselijk redeneren. Ook dat kan een grote hindernis zijn om Gods Woord als waarheid te accepteren.
1 Cor 1:27  Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen.
1 Cor 2:14 Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld.
Oke, genoeg inleiding, wat zegt God er nu over.
Jezus vertelt hier geen gelijkenis, maar een werkelijk gebeurt verhaal. Over 2 mannen die vlak na elkaar stierven, de ene kwam in de Hel terecht en de andere werd door Gods engelen naar de Hemel gedragen. Luc 16:19-31. Jezus en Jona zijn ook in de Hel geweest en konden het na vertellen.
 
De Hel is een werkelijke plaats.
 
De Hel was van oorsprong bedoeld voor de Duivel en zijn engelen. Als een eeuwige plaats van vurige straf. Math 25: 41 "Verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen"
God wil niet, wil echt niet, dat er ook maar één mens in de Hel terecht komt. Daarom doet Hij er alles aan om je zover te krijgen, dat je Hem toestaat jou daarvan te redden.
 
                            
 
Door je te waarschuwen door Zijn Woord (de Bijbel), maar ook door mensen (volwassenen en kinderen)voor even in de hel te laten zijn, zodat zij de mensen later kunnen waarschuwen. Wanneer je eenmaal gestorven bent, kan Hij niets meer voor je doen.
Wat ik heb gelezen in de Bijbel over de Hel en wat ik heb gehoord en gelezen over de mensen, die er geweest zijn en er weer uit gekomen zijn, beschrijf ik in het kort, hoe de Hel eruit ziet en ervaren wordt.
 
Hoe is het in de Hel:
De Hel is een werkelijke plek. Het is er droog, dor, grauw en er groeien geen gewassen. Het is een plek, diep in de aarde. De lucht stinkt naar zwavel, is zo smerig, dat je probeert er zo weinig van in je longen te krijgen. De temperatuur is er heel hoog en er is geen water of drinken, mensen snakken naar verlichting. Het is er zo donker en zodra je er bent voel je pure angst en uitzichtloze hopeloosheid. Zodra je er bent weet je dat er geen ontsnappen meer mogelijk is en dat je er voor eeuwig zit. Het is een plaats van afschuwelijke marteling en kwelling die nooit ophoudt!! Gedrochten en monsters zijn daar constant bezig met het martelen en pijnigen van mensen.
 
                                        
Er zijn wormen, slangen.Je geestelijke lichaam voelt elke pijn,niet alleen emotioneel, maar ook lichamelijke pijn, alleen na het martelen houdt het lichaam niet op met bestaan, waardoor het martelen gewoon door kan blijven gaan. Je verstand, herinneringen, emoties zijn net als hier op aarde gewoon hetzelfde, alleen is daar geen enkele hulp, medelijden, hoop of verlichting mogelijk. Het ergste wat een mens hier op aarde kan overkomen, is niets vergeleken bij wat er in de Hel gebeurt, omdat het daar nooit ophoudt en er geen enkele hoop is. Ik ben me ervan bewust dat dit (bijna) niet te behappen is, als je dit tot je door laat dringen. Daarom heb ik het ook nooit op deze manier op de site gezet. Maar als je het niet weet, begrijp je ook nooit goed de noodzaak van het gered moeten worden!! En er is redding, voor een ieder die gelooft en vertrouwt in de Enige die je kan en wil redden!!
God heeft een goed leven voor jou op het oog, eerst hier op aarde en straks een geweldige toekomst met Hem en al die anderen in de Hemel. Zie verder de rest van de weblog hierover.
Hieronder staan enkele Bijbelse teksten die een beschrijving geven over de Hel.
 
                                                    
 
Marc 9:44,48 Gehenna (de Hel)te moeten gaan, naar het onblusbare vuur; waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft.
Joh. 15:6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.   
2 Thes. 1:8 die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van de Heer en van zijn kracht en majesteit.
Jes. 24:22 Dan worden zij bijeengedreven, gevangen in een kuil, opgesloten in een kerker. En na lange tijd zullen zij hun straf ontvangen.
Jes. 14:9, 11 Het dodenrijk beneden is in rep en roer om jou een ontvangst te bereiden. Wormen zijn je bed, maden je deken.”
Deut. 32:22 zal het branden tot in het diepste dodenrijk; het zal de aarde verschroeien en alles wat daar groeit, het zal de grondvesten van de bergen verteren.
Micha 3:3 Zij eten hun vlees, ze stropen hun huid af en breken hun botten. Als vlees om te koken, als vlees voor de pot hakken ze mijn volk in stukken. Als ze dan tot de HEER om hulp roepen, zal hij hun niet antwoorden. Hij zal zijn gelaat voor hen verbergen vanwege het kwaad dat ze begaan.
 
                      
Luc. 16:23 Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde.
Math 13:42 Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht, bijeenbrengen en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden.
Zo zijn er nog veel meer teksten te vinden in de Bijbel. Onthoud goed, God is een genadig en goed God en Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat. 2 Petr.3:9
 
http://www.youtube.com/watch?v=LY1SPX98r0Y Na een tragisch auto ongeluk, stierf Caramelo en kwam in de hel terecht. Daar liet de Heer hem zien welke mensen zich daar bevonden(waaronder veel Christenen!!, voorgangers, enz) en waardoor ze daar terecht waren gekomen. Laat je informeren, waardoor jij nu nog de keus hebt om hun weg niet te hoeven volgen. Blijf niet onwetend!
   
 
Een liefhebbende God zou toch nooit toestaan dat een "goed" mens naar de Hel gaat??????
Maar het gaat er niet om of je goed genoeg geweest bent. Luister, als er een onbekend iemand aan je huisdeur belt en jou vertelt:"Zeg moet je horen, ik ben een heel goed persoon en ik heb besloten om vanaf vandaag bij jou te komen wonen" Zeg je dan:"Nou dat is prima, kom erin." Nee, dat doe je niet, want je kent hem niet en hebt geen enkele relatie met hem. Zo is het ook bij God. Als Hij niet je Heer en Verlosser is geworden en je hebt verder nooit een dagelijkse relatie met Hem gebouwd( door met Hem te praten, naar Hem te luisteren,  net zoals een goede liefhebbende Vader met Zijn kind om gaat en Zijn Woord te lezen, als waarheid aan te nemen en te doen enz.,), zal Hij straks ook niets meer voor je kunnen doen. Hij zal dan met pijn in Zijn hart moeten zeggen: "Ik ken je niet!"
 
Het gaat niet om je (goede)daden, maar het gaat op de eerste plaats erom, of je een relatie met Jezus hebt.
 
Hij heeft alles gedaan wat gedaan moest worden nu komt het op jou aan.
Wat ga je doen met deze informatie. Wijs je het af? Die vrije keus heb je. God zal je nooit Zijn wil opleggen. Lees de uitleg van het Evangelie nog een keer, of het hoofdstuk over "behouden in 5 stappen of Gods reddingscampagne". Ik zeg niet dat je mij moet geloven, ik moedig je alleen aan om het zelf te gaan onderzoeken. God zal alles doen wat Hij kan, in zoverre je Hem toelaat, om door Zijn Geest jou te overtuigen. Maar er is er maar éen die jou kan overtuigen en dat ben je uiteindelijk zelf. Wanneer je besluit om het aan te nemen, wees dan niet bezorgd voor je familie en geliefden. Jij kunt God geloven om in hun leven te spreken, zodat ook zij tot erkenning van Gods waarheid zullen komen. Noach was  rechtvaardig, door zijn vertouwen in God, kon God zijn hele gezin redden. Kom erachter hoe God je daarbij kan helpen. Handel 16:31
 
2 Petrus 3:9             
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=HR1sFtFug38&feature=player_embedded video over voorganger Young Park, hij overleed en 2 Engelen namen hem mee naar de Hemel en de Hel. Kijk en leer ervan en blijf niet onwetend!http://www.divinerevelations.info/Documents/Pastor_Park/index.htm : dit is de geschreven tekst van de video van Pastor Park                                    

 http://shelf3d.com/cRoPjNojNqE  dit filmpje gaat over Youg Moon Park, een gangsterlid, die zijn 8 familieleden op het punt stond om te vermoorden, waarop God ingreep. Ong.10 min durend.


http://www.spiritlessons.com/ Op deze site kun je lezen/horen over verschillende mensen, die onder verschillende omstandigheden in de hemel en/of de hel terecht kwamen. Volwassenen, maar ook jonge mensen. Zeer indrukwekkend!


http://www.youtube.com/watch?v=puHPtX5gpFs&feature=related  

 lied van de Rapper Lecrae.  

http://www.youtube.com/watch?v=JAX7TXvQZ0U Een 5 min. durend lied, moet je even horen!! Jezus woorden, over wat Hij wil zijn voor jou. Gezongen door Eddie James.

http://www.youtube.com/watch?v=Ek8p3m9HdZ4&NR=1    Wil je zien hoe iemand een kanaal van Gods goedheid kan zijn? Dan moet je beslist hier even naar kijken. Miracles gewoon op straat. Todd White; op you tube zijn er nog vele andere filmpjes met hem.

Angelica, een 18 jarig meisje die 23 uur dood was en door Jezus meegenomen werd naar de Hel en de Hemel en daar vele bekenden zag, dit alles met als doel, om mensen te waarschuwen. Op 22 jarige leeftijd nam Jezus haar voor een 2e keer mee.    http://spiritlessons.com/Documents/Prepare_to_meet_your_God/2nd_Video/index.htm 

het is ook te lezen in het nederlands, druk dan op het woordje "Dutch" te zien.

    

http://www.wat-is-waarheid.info/video/mary-baxter.htm

Een interview met Mary Baxter, is met nederlands ondertiteling.Duurt 24 min.

http://www.spiritlessons.com/Bill Wiese: een 1 uur durende internet video. Waarin hij vertelt, waarom hij in de Hel is geweest, met welke reden hij daar is geweest en wat hij, van Jezus met deze boodschap moest doen. Wanneer je op de site bent, druk dan met je muis op video.

Op www.choothomas.org bij ‘urgent message’, wanneer je naar beneden scrollt, vanaf 20 okt 2007, kun je vele getuigenissen lezen van mensen die samen met Jezus in de Hemel en of in de Hel geweest zijn. Mensen van verschillende leeftijden, sociale achtergronden en woonplaatsen. Tevens leggen ze uit: Waarom Jezus hun dit liet mee maken en wat ze met deze ervaringen moesten doen.

Het zal je helpen meer bewust te worden. Het leven wat je nu leeft en al je keuzes, die je nu maakt, zullen bepalend zijn voor je uiteindelijke eeuwige toekomst straks. Deze getuigenissen zullen je helpen Gods weg op te willen gaan en niet je eigen weg.

http://www.divinerevelations.info/documents/rawlings/dr_rawlings_near_death_experiences.htm  

Hier kun je indrukwekkende getuigenissen van enkele mensen zelf horen vertellen, waaronder ook enkele artsen. Dr. Whitaker, in het bezit van verschillende diploma's als geneeskundige- en practische arts en Dr. Rodonaia psychiater en wetenschapper. Hieronder staat de gesproken tekst in het nedelands.

http://www.divinerevelations.info/documents/rawlings/dutch_rawlinhtm   hier kun je in het nederlands lezen, wat deze mensen zeiden.

Gaat in door de nauwe poort; want wijd is de poort, en breed is de weggs_naar_de_hel_en_terug., die tot verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want nauw is de poort, en smal is de weg, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Math 7:14 


Reacties (1)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl