areyouready.punt.nl
Voor hier uw onderschrift in, voer alleen een spatie in als dit leeg moet zijn.[!imgslider_title     _2!]

I'm ready for you, are you ready for Me!!


God houdt zoveel van jou, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, opdat wanneer je dat gelooft, je niet verloren gaat, maar eeuwig met Hem zult leven!!

Waar is het Christelijk geloof op gebasseerd? 
 
 
Maar eerst wil ik je vragen: Hoe wil God dat Zijn kinderen zich gedragen?
 
1 Hou van God met alles wat in je zit.
2 Heb je naaste lief(dat is ieder persoon buiten jezelf),zoals jezelf, maw:
Wees dus blij en wees gewoon een aardig/vriendelijk persoon!!
 
Fil. 4:4 Wees blij in de Heer atijd! Laat je vriendelijkheid bekend zijn bij alle mensen, wees niet bezorgd!
Jezus zei: alle mensen zullen weten dat jullie bij Mij horen om maar één reden!!! 
en dat is: "wanneer je de Bijbelteksten zo op kunt dreunen of wanneer je ziet in de wereld hoe immoreel de mensen wel zijn of wanneer je je heel vroom gedraagt enz."
NEE, dat zegt Jezus niet!!!!
Hij zegt: "wanneer ze zien, dat jullie elkaar liefhebben!!(Joh.13:34)
 
Dus we moeten stoppen met elkaar te veroordelen, te roddelen over de ander, elkaar te vergeven en niet trots, chagerijnig, gemeen, bekritiserend en egoïstisch te zijn, enz. enz. Het leven is al vaak moeilijk genoeg. Als we elkaar ook nog eens de grond in trappen, terwijl we de mist in zijn gegaan, blijft er van Gods leger weinig over. God roept ons op om elkaar te helpen. Zonde moet niet goed gepraat worden (zonde blijft zonde.) God roept ons juist op om elkaar weer op te rapen, wanneer we gevallen zijn!!
 
 God wil dat we elkaar helpen, wanneer we gewond zijn geraakt( ook al is het misschien wel onze eigen schuld geweest)
Het draait allemaal om het liefhebben van mensen. Als je zegt van God te houden, maar je hebt je naaste niet lief, dan lieg je en kan de waarheid niet in je komen.
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ty0SO7IvtXM&feature=related een lied: "ik ben een vriend van God!"
 
 
Als Bijbels Christen geloof je:
 
 
1. in  Jezus Christus, dat Hij de 2e lid is van de Drieénig God 
 
Hij is de Enige weg tot redding voor een ieder die Hem aanneemt ( staat 400 keer in de Bijbel!) en de  tweede Persoon binnen de Drieéenig God .
    Jezus is God. Micha 5:2, Math 2:1.
 
 
 
2. Jezus Christus is geboren uit de maagd Maria.
 
 Dat is een groot teken!
 
    Jes. 7:14, Jer. 31:22
 
Jes. 7:14 De Heer zelf zal ons een groot teken geven: zie de maagd,zal zwanger worden en een zoon baren en Hem de naam Immanuél (= God is met ons) geven.
Math. 1:23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren,
Luc. 1:35 De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen; daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt, Zoon van God genoemd worden.
 
 
3. Alleen het Bloed van Jezus kan ons verzoenen met God.
 
Het Bloed van Jezus wat gevloeid heeft aan het kruis op Golgotha, is het enige geldende Verzoenmiddel. Een ieder die dit gelooft en accepteert is gered. Er is niets wat je kan doen, waardoor je zelf je redding/behoudenis kan verdienen. Het is enkel genade van God en dat kun je aannemen of afwijzen.
    Lev. 7:11, Openb. 13:8, Psalm 22:16 
                                        
 
Jezus wist precies waar Hij mee bezig was. Hij liet zich martelen en uiteindelijk slachten als "het Lam", voor de gehele mensheid, zodat Hij, voor een ieder die dat wil en accepteert, de prijs kon betalen. Alleen wanneer je dat grote kado aanneemt, dat Jezus voor jou persoonlijk stierf aan het kruis, ben je gered. 
Zonder Jezus kom je niet in de Hemel!!
400 keer staat dit in de Bijbel.
 
Ef. 1:7 In Jezus Christus hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, door Zijn overweldigende grote genade...
Joh. 3:16 Zo lief heeft God de mensen gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar Eeuwig leve hebben.
Joh. 3:18 Wie in Hem(Jezus) gelooft, wordt niet veroordeeld, wie niet gelooft, is al veroordeeld..
Joh. 14:6 Ik(Jezus) ben de weg en de waarheid en het leven; niemand kan tot God komen, dan alleen door Mij!
1Tim. 2:4 God wil dat alle mensen gered worden en tot erkentenis van de waarheid(Jezus zei: Ik ben de waarheid) komen.Want er is één God en ook één middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot losprijs voor allen. enz.
 
4. Jezus is opgewekt uit de dood.
   
Psalm 16:10, Job 19:25
 
  Joh. 20:27  Thomas, wilde pas geloven dat Jezus werkelijk opgestaan was, toen hij zijn hand in de "gaten" in Jezus zijde en hand had mogen steken. 
 
1Cor. 15:20 Christus is opgestaan uit de doden.
Math. 28:6 ik weet dat je Jezus zoekt, de gekruisigde.Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft.
 
5. Jezus komt terug naar de aarde om Zijn Koninkrijk te vestigen.
 
Staat ong. 10.000 keer in de Bijbel vermeld!!
   
  
 
Psalm 2:6 Ik(God) heb Mijn Koning(Jezus) over Sion(Jeruzalem)gesteld,Mijn heilige berg.
Zach.2:10 Jubel en verheug je, dochter van Sion! Zie Ik(Jezus) kom bij jullie wonen.
Jes 59:20 Als Verlosser komt Hij voor Jeruzalem..
Hand. 1:11Deze Jezus, die van jullie is opgenomen naar de Hemel, zal op dezelfde manier terugkomen, op dezelfde manier als jullie Hem nu naar de Hemel hebben zien gaan.
 
Wanneer komt Hij terug , kunnen we dat weten?
Zie rubriek:" De 7 tekenen voordat Jezus terugkomt!"
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl