areyouready.punt.nl
Voor hier uw onderschrift in, voer alleen een spatie in als dit leeg moet zijn.[!imgslider_title     _2!]

I'm ready for you, are you ready for Me!!


God houdt zoveel van jou, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, opdat wanneer je dat gelooft, je niet verloren gaat, maar eeuwig met Hem zult leven!!

 
Waar was Jezus mee bezig op Zijn sterfdag?       
Wanneer je aan een Christen vraagt, waar Jezus Zijn bloed liet vloeien; zullen de meesten zeggen:"Aan het kruis!"  In werkelijkheid heeft Jezus 7 keer zijn bloed laten vloeien. Wanneer, waarom, waarvoor??
Jezus stierf niet alleen voor onze zondes (dan zou alleen Zijn sterven voor ons genoeg geweest zijn). Aan Zijn kruiziging ging een hele martelgang vooraf. Waarom?
Om elke, door Adams verloren gegane authoriteit, terug te halen en ons te verlossen van elke vloek die er maar bestaat!! Wat is een vloek? Enkele voorbeelden. Er zijn vloeken van ziektes, verstoorde/kapot gegane relaties, echtscheiding, angst, drift/ buitensporige boosheid, armoede, depressiviteit, onbeschermd voelen, falen, negativiteit, geen goed werkend denken/ verwardheid, alcoholisme enz. enz. God is niet verantwoordelijk voor heel veel narigheid die je hier op aarde ziet gebeuren! Psalm 115:16 staat dat God de aarde aan de mensen heeft gegeven. Nou en dat kun je wel zien. Wat een puinbak hebben we ervan gemaakt. Maar dat hoeft dus niet zo te blijven.  
Vloeken kunnen in iemand leven komen door: zondes die we zelf bewust of onbewust gedaan hebben, door zondes die onze voorgeslacht(en) bewust of onbewust hebben "binnengelaten", of door het erven van familie/generatie vloeken. Maar heb hoop, we hoeven niet slachtoffers daarvan te blijven!!
 
De 7 plaatsen waar Jezus Zijn bloed liet vloeien.

Waarom was Jezus sterven alleen,  niet genoeg. Waarom liet Hij 7 keer Zijn bloed vloeien? Waar was Hij mee bezig?

Lev 16: 14,19 Op de jaarlijkse Grote Verzoendag sprenkelde de Hoge Priester met zijn vinger op 2 verschillende plaatsen 7 keer het bloed van de stier en de bok op de verzoendeksel en het altaar om verzoening te doen voor al hun zondes, over alle Israëlieten voor het hele jaar. 
2 Sam. 11 Koning David pleegde overspel met de mooie Bathséba, liet vervolgens de echtgenoot van Bathséba op slinkse wijze uit de weg ruimen, daarna trouwde hij haar en kregen zij een zoon. Toen het tot hem doordrong wat hij gedaan had, had hij heel erg spijt en vroeg God om vergeving. God vergaf hem, maar toch lees je verder dat hun zoon overleed aan een dodelijke ziekte. Hoe kan het dat, nadat God hem vergeven had, er toch een vloek over dit gezin was gekomen?
Wanneer een kind een kostbare kristallen vaas van zijn oma per ongeluk breekt, zal de liefhebbende oma, haar kleinkind vergeven, maar ondertussen zit je nog wel met de gevolgen van de gemaakte fout. Duizenden glasscherven!!
Doorwat Jezus aan het kruis heeft gedaan, kunnen we nu niet alleen vergeven worden van al onze zondes, maar ook van de gevolgen van de zondes. Elke vloek veroorzaakt door onszelf of door onze voorgeslachten, kunnen vanaf nu gestopt en ten goede gekeerd worden.
  
1. Jezus zweette bloed in de tuin van Gethsémane , waarom? 
Doel: Door Adams ongehoorzaamheid aan God, ong. 6000 jaar geleden, gaven we onze wilskracht over aan de vijand en verloren daardoor de de mogelijkheid om “ja” te zeggen tegen al het goede wat God voor ons heeft en “nee” te zeggen tegen al het slechte wat de vijand ons wil aan doen. De wilskracht die Adam toen verloor aan de vijand in het Hof van Eden, pakte Jezus weer terug in de tuin van Gethsémane, vlak voor Zijn kruisiging. 
Math 26:39  En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; maar niet gelijk Ik wil, maar gelijk U wilt.
Op het moment dat we Jezus, Heer maken over ons leven en gaan beseffen wat Zijn  Bloed  voor jou bewerkt heeft, wordt  onze wilskracht hersteld.
  
  

 

2. Jezus werd gegeseld, waarom?

Doel: De 39 geselingen,(de 40-1 geselingen)staan voor  alle  ziektes die bekend zijn onder de mensheid. Dit was Gods superplan voor onze verlossing. Elke keer dat Jezus huid, weefsel, spieren en bloedvaten kapot gescheurd werden, werd er genezing en herstel voor elke mogelijke ziekte bewerkt! De volledige prijs voor onze genezing werd door Jezus betaald. Het enige wat we moeten doen, is dat beseffen en Zijn wonder, naar onszelf toetrekken en ontvangen. Vertrouw God op Zijn Woord en geloof in de kracht van het Bloed van Jezus. Jezus is gekomen, opdat we leven hebben en overvloed!(Joh. 10:10)

1 Petr. 2:24 die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen ben je  genezen. 

 
3. De doornenkroon werd op Jezus hoofd geplaatst en Zijn bloed liep over Zijn voorhoofd, waarom? 

Doel: om de vloek van armoede te verbreken en ons vrij te kunnen zetten in Gods overvloed.

Gen. 3: 17  de aardbodem is om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft, 18 en doornen en distelen zal hij u voortbrengen. Een kroon gemaakt van dorens, kreeg Jezus op Zijn hoofd.

Door het Bloed van Jezus, zijn we weer teruggebracht, tot de status die Adam en Eva hadden in het Hof van Eden. Ze leefden in de zegen en in de aanwezigheid van God. Er was geen ziekte en geen armoede en ze hadden alles wat ze nodig hadden. Door de kracht van Jezus Bloed, is niet alleen de vloek van armoede verbroken, maar degene, die de Naam van Jezus en Zijn Bloed gebruiken, zijn bekrachtigd om voorspoedig te zijn.

Psalm 35:27 God heeft plezier in de voorspoed van Zijn dienaren.

Deut. 8: 18 Herinner je de Heer jouw God, want Hij is het die jou de kracht heeft gegeven om rijkdom te verkrijgen, zodat Hij Zijn verbond kan bewijzen.

  
 
4. Jezus handen werden doorboord door de spijkers, waarom? 
  
Doel: God plaatste alle autoriteit in de handen van Adam en Eva, maar toen Adam Satan i.p.v. God gehoorzaamde, kreeg Satan onze autoriteit en werd hij de god van deze wereld. Aan het kruis heeft Jezus die authoriteit weer teruggenomen!! De duivel is nog steeds de god van deze wereld, dit verklaart ook alle rotzooi en duisternis die we om ons heen zien. Maar wij hoeven ons niet langer door duisternis te laten domineren en moeten gaan opstaan, in de door Jezus terugverworven authoriteit en licht gaan spreken, waar we duisternis zien!!
 

 

 

 Deut 28: 12 Wanneer je God gehoorzaam bent, zal Hij al het werk van onze handen zegenen, zodat jij aan vele volken zult uitlenen zonder zelf te leen te ontvangen. 13 De HEREIk zal je stellen tot een hoofd en niet tot een staart, je zult enkel opgaan en niet neergaan,

Gen. 1:26-28 Gods opdracht aan de mens is: wees vruchtbaar en vermenigvuldig, vul de aarde en onderwerp het, heb heerschappij over al de levende schepsels op de aarde(behalve de mensen!!)

Rom. 5: 17 Wij heersen met Jezus als koningen in dit leven.(niet over mensen, maar over nare situaties, zodat door het geloof in je Hemelse Vader en het uitoefenen van je door God gekregen authoriteit, situaties ten goede zullen keren).

  
5. Jezus voeten werden doorboord aan het kruis, waarom?
  
Doel: Heerschappij over deze aarde, is weer van ons geworden, door het vergoten Bloed van Jezus en overal waar we zijn, zal Gods Koninkrijk zich vestigen, zodat we totale heerschappij kunnen hebben over de vijand en zijn werken. Als de vijand zegt: “wie denk je wel dat je bent?” Kunnen we nu verklaren, dat we kinderen zijn van de Allerhoogste, gewassen door het Bloed van Jezus en onze heerschappij hersteld. En kunnen we nu de vijand bevelen uit de levens van ons,onze kinderen, onze kleinkinderen, families, kennissen enz. te gaan. Hem bevelen uit onze gezondheid, financiën, relaties, bezittingen, denken, blijdschap enz enz te gaan.

 
  
 
Math. 18:18 Alles wat jij bindt(niet toestaat) op aarde, zal niet toe gestaan word
en in de hemel en alles wat jij ontbind( wel toestaat) op aarde, zal wel toegestaan worden op aarde.

Wanneer we de duivel binden, is onze volgende stap om de vrede van Jezus vrij te zetten.

Marc. 16:16 Gaat heen in de gehele wereld verkondig de blijde boodschap aan elk levend wezen….. en deze tekenen zullen de gelovigen volgen. In Mijn Naam zul jij boze geesten uitdrijven, nieuwe tongen spreken, slangen opnemen, wanneer je iets giftigs drinkt, zal het je geen kwaad doen en op zieken zul jij je handen leggen  en ze zullen herstellen! 

6. De speer werd in Jezus zijde gestoken, waarom?
  
Doel: Zijn hart werd gebroken, door het gewicht van al onze zondes. Het waren niet de spijkers in zijn handen en voeten die Hem aan het kruis hielden, maar het was Zijn liefde voor ons, die dat deed!! Aan het eind van Zijn leven op aarde, werd Hij afgewezen, in de steek gelaten, verraden en vervloekt, zelfs door Zijn discipelen en uiteindelijk, vanwege het dragen van onze zondes, in de steek gelaten door Zijn eigen Vader. Jezus hart brak, zodat wij nu verlost en hersteld kunnen worden, van onze gebroken en gewonde harten. 
 
 
Jezus hart brak, zodat die van ons geheeld kan worden!
  
Luc. 4:18 Jezus zei: De Geest des Heren is op Mij, daarom heeft God Mij gezalfd, om de gebrokene van hart te genezen.

Alles wat de duivel gedaan en gebruikt heeft om ons proberen kapot te maken en schade aan te doen, wanneer wij die hele situatie aan God geven en vertrouwen op Zijn goedheid in ons leven, zal God dat gaan omzetten naar iets goeds. Rom. 8:28 

7. Jezus had inwendige bloedingen, ten gevolge van alle kneusingen en verwondingen, met welk doel?
 
Doel: om in ieders leven te verbreken, de drang/innerlijke drijfveer om te moeten zondigen.

     Ik deed het voor jou!!! 

 
Jes 53: 5  om onze ongerechtigheden/zonden werd Hij verbrijzeld; de straf die ons de vrede geeft, was op Hem.
Jezus werd niet alleen verwond, zodat Hij nu onze zonden kan vergeven, maar Hij werd ook gekneusd aan de binnenkant, zodat Hij een wonder in ons kan doen, zodat je van een boos en agressief persoon, kan worden tot een gods persoon. Van een verslaafd iemand, naar iemand die vrij is, van een persoon die depressief en suïcidaal is, naar iemand die vol is van blijdschap. Van gevoelens van minderwaardigheid, naar volledig geaccepteerd voelen door God.

 
  
  
Waarom?  Omdat Jezus Bloed sterker is dan elke demonische kracht, die ooit tegen je gebruikt kan worden!
  
  
  
  
    
  
Wanneer iemand gekneusd is , betekent dat hij aan de binnenkant bloedt en God zegt:”Ik vergeef hem niet alleen van alle zondes, maar Ik ga hem ook veranderen aan de binnen kant. Die kracht, die in ons die pijn en lijden veroorzaakt, daar kan God ons nu van verlossen.
  
  
                                             
2Cor.5:21 Jezus die geen zonde gedaan heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt,zodat wij nu volledig recht tegenover God kunnen staan.
Wanneer we meer en meer gaan beseffen wat Jezus volledige werk voor ons geweest is daar op Goede Vrijdag, zullen we steeds meer gaan wakker worden, voor de rechten die God ons gegeven heeft als Zijn kinderen. En we zullen en moeten opstaan en onszelf en onze geliefden niet langer laten overheersen door de werken van de vijand.
Col. 2:15 Hij (Jezus) heeft de overheden en machten(de duivel en zijn handlangers) ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd! (tot nul gereduceerd)
In de hel heeft Jezus overwinning, de duivel compleet gestript van zijn authoriteit, hij heeft geen enkele recht om ons te domineren!! Maar als wij niet opstaan en hem "terugfluiten", zal hij altijd proberen om in onze levens, die van onze kinderen en in die van onze geliefden te roven en te killen.
De Bijbel noemt hem de dief, de leugenaar en de moordenaar! Als een inbreker komt, om in te breken, laten we hem toch ook niet zomaar zijn gang gaan?!
Het koninkrijk van de duivel, zal altijd proberen binnen te dringen in mensen hun levens, maar Gods Koninkrijk dringt zich nooit aan iemand op. God wacht tot wij gaan opstaan in de door Hem gegeven authoriteit en dan zal Hij en Zijn hele Engelenmacht voor ons in de bres gaan staan!!
 
http://www.youtube.com/watch?v=WWMw6eNmsh8 Bloed van Jezus gevonden!!
  
Jason Westerfield een evangelist, vertelt hoe 's morgens zijn zoontje verdronken was in het badwater. God leidde hem, hoe voor zijn zoontje te bidden, waardoor er een wonder kon gebeuren!!
                                          
 
http://www.youtube.com/watch?v=-08YZF87OBQ Lied over hoe Jezus de dood totaal versloeg en daardoor nu machtig genoeg is om ons te kunnen redden!!
http://www.youtube.com/watch?v=6QGIVpL5GdQ: Heer ik geef U het allemaal, met alles erop en eraan! (lied 4 min.)
  
Jezus zei vlak voordat Hij Zijn leven aflegde :"Het is volbracht!"
Dat betekend dus:"Alles wat gedaan moest worden, is gebeurd. Het is klaar! FINITO, afgedaan, afgehandeld, voor elkaar, over en uit, einde verhaal, wij  kunnen daar niets meer aan toe voegen!"
Het enige wat wij moeten doen, is dat geloven en in die overwinning gaan staan en spreken tegen de omstandigheden, wat Gods Woord erover zegt, net zolang, totdat we het gaan zien, in het zichtbare.
Besef en geloof, wat Jezus op die dag daar allemaal voor jou en mij aan het doen was. Hij bewerkte daar: mijn genezing, bescherming, blijdschap, vrijheid, erfenis, gezonde relaties, voorziening op elk gebied van mijn leven, voorspoed, rijkdom, vrij van schulden, helder denken, succes in alles wat ik zal ondernemen(alleen wel, als het in lijn is met Zijn Wil/Woord!), vrij van depressie, boosheid, drift en elke vorm van verslaving enz.
  
http://www.youtube.com/watch?v=zS_6TTDzpBA&feature=related  De film:"The passion of the Christ" Kijk ernaar, beseffende dat Hij zich liet martelen en uiteindelijk Zijn leven zelf aflegde, zodat jij nu kunt leven en een relatie kunt hebben met de Vader!! Hij deed het voor jou!!
  
                                               
 
Het is volbracht!
Daar deed Hij het allemaal voor, uit liefde voor ons.
Geloof het, sta erop en claim het. Anders zou Hij al dat leiden, wat jou betreft voor niets gedaan hebben. Het is ons recht, om overwinning te hebben en succes te hebben in het leven. Als goede ouder, geniet je ervan als je kinderen succesvol zijn. Dus wanneer je een tegenslag te verwerken hebt, weet dan dat je Vader wilt, dat je er zo snel mogelijk weer uitkomt. Sta weer op en besef Zijn ong. 2000 jaar geleden, behaalde, grote overwinning voor jou!
  
Onze wapens zijn: de Naam van Jezus,
                            het Bloed van Jezus,
                            Zijn beloftes aan ons(staan in de Bijbel)
                            Hem danken en prijzen voor wie Hij is.
                            dat we gaan beseffen, wie God zegt dat we zijn.
                            dat we gaan beseffen, wat God zegt dat we hebben, enz.
  
 
Elk lid van dit "Movie-gezin", kwam erachter dat ze bijzondere krachten hadden, op het moment dat ze dat gingen beseffen en gingen uitoefenen, ging het voor hun werken. Laat zo'n voorbeeld ons aanmoedigen.
 
 
Efez. 1:18 geef ons de Geest van wijsheid en openbaring om U recht te kennen: verlicht de ogen van ons hart, opdat we weten ........hoe overweldigend groot Uw kracht in ons is!!......
Hand 1:18 Zodra de Heilige Geest in ons is komen wonen, hebben we Kracht ontvangen!! Zie rubriek:" de doop in de Heilige Geest"
  
Wanneer Jezus jouw persoonlijke Heer en Redder is, ben je een kind van God en heb je de autoriteit van je Vader gekregen om Jezus Naam te gebruiken en de vijand weg te sturen in Jezus Naam en hij zal moeten wijken. Hij heeft geen enkele zegenschap meer in je leven, maar blijft zitten, totdat jij hem hebt "ontdekt" en niet langer toestaat nog langer te blijven.
  
Gebed: Zeg hardop met autoriteit: "Satan ga uit mijn leven, uit mijn denken, mijn lichaam, mijn geest, mijn familie, mijn huis, mijn financiën en mijn toekomst, in Jezus Naam!!" Ik verklaar in de Naam en door het Bloed van Jezus, dat elke vloek, elke familievloek, elke generatievloek is verbroken en omgekeerd is in zegen. Blijdschap is van mij( mijn gezin en mijn geliefden) vrede, gezondheid, plezier, voorspoed, redding, bescherming, enz. het is allemaal van mij en mijn familie/geliefden. Niet ooit, maar nu vanaf deze dag! Dank U wel God, U houdt zoveel van mij en U wilt dat het mij/ons in alles goed gaat. Ik hou van U en dank U wel, Uw wil (en dat is al het goede, wat een goede vader wilt zijn, voor zijn kinderen) zal in mijn leven geschieden in de Naam van Jezus Christus! Amen.
  

 

 

 

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl