areyouready.punt.nl
Voor hier uw onderschrift in, voer alleen een spatie in als dit leeg moet zijn.[!imgslider_title     _2!]

I'm ready for you, are you ready for Me!!


God houdt zoveel van jou, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, opdat wanneer je dat gelooft, je niet verloren gaat, maar eeuwig met Hem zult leven!!

I'm coming!!
          'IK KOM SPOEDIG' - 'I AM COMING'
 
http://www.end-times-prophecy.com/rapture.html Hier kun je in het engels lezen, wat de opname(Rapture) van de bruid, volgens de Bijbel betekent.
 

 Als christen hebben we altijd geleerd, dat voordat God de zonde van de wereld zal gaan oordelen, Jezus zou terugkomen om Zijn Bruid (Gods kinderen) te halen. We hebben ook geleerd, dat dit moment onaangekondigd zou komen.
Vele Christenen verwachten de door de Bijbel aangekondigde opname heel snel. Waarom doen ze dat? Waar baseren zij dat op? Is het zo maar een leuk ideetje van een groep fanatiekelingen of zit er een kern van waarheid in?

http://www.youtube.com/watch?v=RA7BYIG4rSY&NR=1&feature=endscreen

Angelica Zambrano, is 2 keer door Jezus meegenomen naar de hemel en de hel en kreeg van Hem de opdracht om overal te vertellen, wat ze daar gezien en gehoord had. Ze vertelt ook over hoe Jezus haar de komende opname/Rapture liet zien en zag wat er op dat moment dan zal plaats vinden.

   Op 18 en 22 jarige leeftijd.

 

De Bijbel spreekt over "wees wakker,(let op de tekenen, die in de Bijbel genoemd worden) "sta klaar, bekeer je, want Hij komt spoedig", "laat het moment van de opname jou niet overvallen, zodat je het niet zal missen" enz. enz. 

God wil dat we klaar zijn en ons niet plotseling laten overvallen, doordat we in slaap gesukkeld zijn(door zondes, door lauwheid, enz) Net als de vijf dwaze maagden! Lees: Matthëus 25: 1-13.
 
De Bijbel leert ons, dat we leven in een tijd, waarin veel kerken slapen, ‘dood’ of lauw zijn. 
In  Openb. 3: 2,16 kun je lezen:" Word wakker, versterk uw laatste krachten: u bent op sterven na dood. Want ik merk dat uw gedrag tekortschiet in Gods ogen. Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. 17 U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet, hoe ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt je bent!"

Dit is de tijd, om ons te bekeren van lauwheid en zonde. Nu is de tijd, om onze ‘kleren’ nog wit te wassen. Wordt wakker: Maak het in orde tussen God en jou.
Laat niets of niemand (ook niet je eigen verwonde gevoelens), je weerhouden van jouw Hemelse bestemming.
God zegt: “Vergeef een ieder (dit is een bevel) anders kan Ik jou niet vergeven". Vergeven is een keuze, niet een emotie.
God beveelt ons ook:" Word wakker!! Indien gij dan niet wakker wordt, dan zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen. Openb.2, 3.
 
 
 
1Thessalonicenzen 4:16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.18 Vermaant elkander dus met deze woorden. 
 
  
Waarom kan het zo moeilijk voor ons zijn om ineens te beseffen, dat het moment van Zijn wederkomst heel snel daar kan zijn.
Waarschijnlijk mede ook, omdat we door hebben, dat onze eigen toekomstplannen misschien niet meer ten uitvoer gebracht kunnen worden. God waarschuwt ons: “Als je Mijn kind bent, dan is het niet meer jouw wil, maar Mijn Wil geschiedde in jouw leven!!”. We zijn wel in, maar niet van deze wereld. Onze plannen en verlangens moeten we in Zijn Handen leggen.

Er zijn mensen die een ontmoeting met Jezus hebben gehad, ook al was het maar kort. Wat door klinkt uit de getuigenissen van deze mensen, is dat ze zo graag bij Hem wilden blijven. Dus maak je geen zorgen en vraag Hem jou te helpen bij alles wat je doet.
  
Een 28 min. durend filmpje over Retha's 12 jarige zoon, die gedurende de tijd, dat hij in coma lag, een ontmoeting met Jezus had en welke boodschap hij van Hem moest doorgeven. 

Hierna staat beschreven, waarom ik denk (en met mij nog vele andere Christenen over de hele wereld) dat Jezus echt héél spoedig terug komt. Sneller dan je denkt. 
  
1. Waarom wil God dat we Hem verwachten?
  
1. Het is Zijn bevel aan ons.
Open. 3:10  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, daarom zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking(de dag dat de verdrukking/Gods oordeel over de wereld begint) die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.
 
2. Zodat we klaar staan.
Matthëus 25:1-13 "waakt!", Lucas 12: 35-40 "zij verwachtten Hem, waakten en deden meteen open." 1 Thes1:10 1. dien God, 2. verwacht Zijn Zoon, 3. die ons verlost van de komende toorn.
 
3. Zodat we niet hier zijn als God de aarde gaat oordelen.
Luc. 21: 34 wees nuchter en niet bezorgd, zodat die dag( de dag dat God de wereld gaat oordelen) jou niet zal overvallen!!
Weet, dat God onmetelijk genadig is en super graag wil vergeven, als je ermee bij Hem komt, maar Hij is ook rechtvaardig. En er komt een tijd dat God Zijn tijd van genade voorbij is en het tijd is, dat de wereld geoordeeld gaat worden. Maar God zegt:"Als jij jezelf oordeelt volgens Mijn Woord, zal Ik jou niet hoeven te oordelen. Daar is Jezus kruiziging voor geweest!! Heeft Hij jouw boete ook al mogen betalen, of wil je dat zelf gaan doen?

2. Betekenis en achtergrond info over de uitspraak: “als een dief in de nacht” ?

1Thes. 5:2,4. In de tempel moest het heilige vuur altijd brandende blijven. ’s Nachts hadden ze daar wachters voor. De hoofdwachter ging soms onaangekondigd controleren of zijn wachters niet in slaap waren gevallen. Als dat toch was gebeurd, pakte de hoofdwachter een smeulende kool en hield dat tegen zijn kleding aan, waardoor zijn kleding vlam vatte en de wachter in paniek wegrende en zijn kleding van zijn lichaam scheurde, waardoor zijn ‘schaamte’ zichtbaar werd.
Kortom, doordat hij niet waakzaam was geweest, werd zijn schaamte zichtbaar. Lees: openbaring 16:15 en openbaring 3:18 (schande van uw naaktheid – dit was gesproken tegen de lauwe kerk).

3. Voor wie kwam ‘de dief in de nacht’?

Veel mensen wijzen erop, dat je nooit kan weten, wanneer de opname(rapture) van Jezus bruid is, verwijzend oa naar dit schriftgedeelte. 

1 Thes.5 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat jullie geschreven wordt: immers, jullie weten zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën van een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. 4 Maar jullie, broeders, zijn niet in de duisternis, zodat die dag jullie als een dief overvallen zou: want jullie zijn allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen, zoals de anderen, maar wakker en nuchter zijn.
Zie je wel, daar staat de dag des Heren (dat is de eerste dag van de 7 jaar durende verdrukking) komt als een dief in de nacht. Ja, maar voor wie dan? Voor degenen die niet waakzaam zijn. Lees vanaf vers 4 :"maar jullie zijn niet in de duisternis, zodat die dag je als een dief zou overvallen!"
De exacte dag en het precieze uur weten we dan wel niet, maar we zullen weten, wanneer het heel dichtbij is!
Math.24:33  Leert dan van de vijgeboom(Israël) deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten(1948), weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. 33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. 34 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.

Jezus komt alleen ‘als een dief’(als je Hem niet verwacht) voor degenen, die Hem niet verwachten,
die: lauw zijn / ‘geestelijk dood’ zijn / of hun kleren niet wit gewassen hebben / of wandelen in ongeloof.
Dus die dag zal Gods wakkere, verwachtende kinderen niet overvallen. Voordat de verdrukking zal beginnen, haalt God Zijn bruid naar de Hemel. Degene die Jezus als hun Heer en Verlosser hebben aangenomen, zijn al geoordeeld. Jezus is daarvoor aan het kruis gegaan!! Jezus heeft al onze straf betaald, dus is het niet nodig dat we nog een keer onder het oordeel zouden komen. Leef zoals God zegt dat we moeten leven, vanuit Zijn genade, maar ook een heilig leven. God vraagt geen perfecte mensen, maar wel, gehoorzame mensen met een zacht hart voor Hem, die snel zijn om zich te bekeren, of die snel zijn om te willen veranderen, wanneer Hij corrigeert. Lees: 1 Johannes 1: 5-9.
De verdrukking: dat is de tijd, precies 7 jaar, vertelt de Bijbel, waarin God de zonde gaat oordelen en het op aarde een verschrikkelijke tijd zal worden, zoals nog nooit in de wereldgeschiedenis heeft plaats gevonden.
De kerktijdperk is dan voorbij en God zal dan uitreiken en evangeliseren naar de wereld, door m.n. het volk Israël. De 144.000 verzegelde Joden (Openb.7:4, 14:1 en door de 2 getuigen Mozes en Elia.(Openb. 11:3)

4. Achtergrond info over de uitspraak: “Alleen Mijn Vader weet het”
Waarom zei Jezus dat ?
De joodse bruiloft is de blauwprint voor de bruiloft van Jezus en Zijn gemeente.
A. De bruiloft werd geregeld door de ouders.
B. De jongen gaat naar het huis van het meisje en neemt drie dingen mee.
1. Kostbaarheden (hoe groter de prijs, hoe kostbaarder het meisje moet zijn voor de jongen. (Jezus bruidschat voor ons, was Zijn Leven !!)

2. Het huwelijkscontract (voor ons zijn dat alle beloftes van God in de Bijbel).
3. Leren zak met wijn, voor als de bruidsprijs aanvaard was en het meisje ermee had ingestemd. Als er uit de beker met wijn door de jongen en het meisje gedronken was, waren ze officieel verloofd (de beker van het Nieuwe Verbond).
De jongen ging terug naar het huis van zijn vader, om een plaats/huis te bereiden. Lees: Johannes 14:3-4 Het meisje was op dat moment ‘betaald’.
Zij ging zich bij haar ouders thuis voorbereiden, op haar nieuwe leven straks als echtgenote en zij wachtte op zijn terugkomst. Wij, leren hoe we moeten leven naar Jezus geboden (Marcus 12:29-32) en verwachten de terugkomst van onze Bruidegom: de Here Jezus. De vader heeft alle touwtjes in handen, regelt en overziet alles. Tussendoor stuurt hij verspieders naar haar huis om te kijken of het meisje zich gedraagt, zoals het hoort of dat ze ondertussen misschien met andere jongens omgaat(ontrouw is geworden). Pas, wanneer hij helemaal zeker is en alles klaar is, stuurt hij boodschappers om haar te laten weten dat ze zich nu moet voorbereiden, omdat hij nu elk moment kan komen en de bruiloft zal beginnen. De bruidegom kon ‘s nachts terug komen met een roep (shout, het blazen van de shofar). De lampen moesten daarom ook brandende blijven. Lees: Matthëus 25:6, Openbaring 19:7, Matthëus 22:1-14, Lucas 14:15-24.
Dus als je toen een joodse bruidegom zou vragen: “Wanneer is de bruiloft”? Is zijn respons altijd: “Alleen mijn vader weet het” !

5. Waarom denken we, dat God wil, dat wij weten, wanneer Hij terug komt? 
Amos 3:7 God doet niets zonder het eerst te voorzeggen door Zijn knechten.
Genesis 18:17, Jacobus 2:23, Exodus 33:11 Zou Ik voor Mijn vriend verbergen wat Ik ga doen?
Daniel 12:10 Deze dingen zullen verzegeld blijven tot de eindtijd, maar de verstandigen zullen het verstaan.
Voorbeeld:
Stel dat de bruid niet klaar staat, dan kan de bruiloft niet doorgaan!
Het is belangrijk dat beide partijen, er klaar voor staan met de juiste kleding aan.
God is een God van geloof. Hij heeft geloof nodig (erop vertrouwen, dat wat Hij zegt, ook werkelijk zo zal gebeuren).
Hoe kun je geloven wat Hij gaat doen, als je niet weet, wat Hij gezegd of beloofd heeft?
6. Waarom komt er een Opname van Gods kinderen (de Bruid)?
De Opname wordt ook wel genoemd: het vertrek(2Thes.2:3 daar staat afval, maar de juiste vertaling is:"vertrek"; of weghalen van de kerk of de Rapture.
Reden:
1. Die dag wordt ook wel opstandingsdag genoemd. Ons sterfelijk lichaam wordt, binnen een split van een seconde, veranderd in een opstandingslichaam. Het lijkt op je "oude" lichaam, maar dan onsterfelijk en heel mooi. Net als bij Jezus is gebeurd (Hij is ook onze Broer en de eerstgeborene onder zijn broers en zussen).
2. Op die dag begint God met het oordelen van de zonde in de wereld. Zodra wij van de aarde zijn(en besef goed, dat God het liefst iedereen zou willen meenemen, daarom wacht Hij nog zo lang met het moment van de Opname. Dat is pure genade van Hem! Dan gaat God beginnen met Zijn werk, van oordelen van de zonde. Hetgeen Hij dus zo lang mogelijk heeft uitgesteld!!  De kinderen van God kunnen elkaar bemoedigen en troosten met de komende Opname in het vooruitzicht. De Bijbel noemt het: "De gezegende hoop", die wetenschap geeft je kracht. Als je kijkt naar de wereld hoe die nu is, de ramp van BP, waardoor miljarden liters olie in de zee stroomden, die al zoveel dieren in het water en in de lucht hebben gedood. De uiterst giftige gassen, in gigantische hoge percentages, die daarbij in de lucht zijn vrij gekomen, hetgeen verschrikkelijke gevolgen voor de mensen en m.n. ongeboren baby's zullen hebben. Door de liters olie op het water zijn de warme lucht stromingen ontregeld geraakt, wat weer grote gevolgen voor het weer heeft gegeven. Veel ijs en sneeuw in Europa, extreme hitte in Rusland afgelopen zomer. De orkanen, aardbevingen, overstromingen, modderstromen, angst voor absurde tsunami's tgv actieve vulkanen in de oceaan. Volgens klimaat experts zal het weer dodelijk worden in de toekomst. Dan nog de economische crashes, spanningen in het Midden Oosten, politieke problemen over de hele wereld verspreid, nucleaire ramp in Japan enz.,enz. De wereld is zo onstabiel, dat het je angstig zou maken.
God zegt, wanneer je dit alles ziet gebeuren, weet dan dat de tijd nabij is en richt je hoofd omhoog. Waarom? Omdat Hij eraan komt om ons te halen. 
  
6. Waar moesten we van Jezus op letten?
Lees: Matthëus 24:32 (de vijgenboom is een beeldspraak voor Israël).
M.a.w.: Let op Israël !! Net als een vijgenboom weer in bloei komt na de winter,
zo moeten wij letten op het feit dat de joden weer hun eigen staat terugkregen in 1948.  Israël kreeg Jeruzalem weer in bezit op 7 juni 1967.

 
God belooft ons, dat wanneer we onszelf zullen beoordelen, wij niet onder het oordeel hoeven te komen 1 Corinthiers 11:31. Hoe moet je jezelf beoordelen? Zodra je doorhebt dat je scheef gaat (zelfs al lijkt het klein), ga er dan meteen mee naar God toe.
1Joh.1:9 Wanneer we onze zonden beleiden,Hij is getrouw en rechtvaardig om voortdurend ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid!!
Bekeer je ervan, reken ermee af, ontvang Zijn vergeving en ga weer verder. Zo kunnen we erzelf voor zorgen, dat niets als belemmering tussen ons en God's zegeningen(al Zijn goedheid die Hij ons altijd en overal wil geven) in kan komen. Zie toe dat je hart niet bezwaard wordt door roes, dronkenschap en zorgen. Zorg er ook voor dat die dag (wanneer de verdrukking begint) jou niet plotseling overvalt. Want die dag zal zeker komen!
Waakt altijd en bidt altijd dat je in staat bent om te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en dat je onbevlekt en onberispelijk voor Hem mag verschijnen. Lucas 21:36 en 2 Petrus 3:14.

Jezus Christus moet de focus zijn in elk aspect van ons leven. En we moeten ons uiterste best doen om zoveel mogelijk mensen (zielen) te redden voor Hem, nu we nog hier zijn.

In 1 Petrus 3:20 noemt God je ongehoorzaam als je Hem niet vurig blijft verwachten. Lees ook Lucas 17:26-31.
Leef volgens Zijn Grote Gebod Matthëus 22: 37. Heb Mij lief met heel je hart, al je kracht en heel je verstand.
Laat Jezus jouw focus en passie zijn!
God gebied ons, dat wij Hem vurig moeten blijven verwachten en daarbij leven, alsof Hij elk moment terug zou kunnen komen. Openb. 3:10 "Omdat jij het BEVEL bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik jou bewaren voor de ure der verzoeking(eindtijd/verdrukking), die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen".

Vertrouw op Hem, wanneer je in geloof staat voor de redding van familieleden, vrienden etc. er is goed nieuws. Lees: Handelingen 16:32, Jesaja 49:25, Jeremia 31:16, Jesaja 54:13, Deuteronomium 30:6 en 20, Psalm 90:16, Psalm 127:3-5, Hebreeën 11:7 (alleen Noach was rechtvaardig in Gods ogen, toch kon zijn hele gezin gered worden). Vraag God om de juiste arbeiders op hun pad te sturen; dat de vreze des Heren over hun zal komen (ontzag voor God) en stel je vertrouwen op Jezus, onze Hoge Priester. Kijk niet naar hun gedrag, maar blijf geloven in de redding en verlossing van allen. Laat Gods beloftes niet los!! 
  
Op www.choothomas.com  bij ‘urgent message’, wanneer je naar beneden scrollt, vanaf 20 okt 2007, kun je vele getuigenissen lezen van mensen die samen met Jezus in de Hemel en of in de Hel geweest zijn. Mensen van verschillende leeftijden, sociale achtergronden en woonplaatsen. Tevens leggen ze uit: Waarom Jezus hun dit liet mee maken en wat ze met deze ervaringen moesten doen.

Het zal je helpen meer bewust te worden. Het leven wat je nu leeft en al je keuzes, die je nu maakt, zullen bepalend zijn voor je uiteindelijke eeuwige toekomst straks. Deze getuigenissen zullen je helpen Gods weg op te willen gaan en niet je eigen weg.
http://www.youtube.com/watch?v=qsM8Trg7v2U : Aldo Mc Pherson, een jongen die na het krijgen van een auto ongeluk, sterft en in de Hemel is geweest en o.a. een ontmoeting met Jezus had. Nu ong. 7 jaar later heeft hij nog steeds regelmatig ontmoetingen met Jezus en hieruit is deze brief gekomen 26 jan 2011.
                                     brief in het Engels

Information about Jesus.

Information about Jesus’ coming is in John 3:16, Mathew 24:21-22, Romans 10:9, 1 Thessalonians 4:16, Luke 16:19-31, etc. 
 
 The coming of Christ will be a wonderful event for the millions of believers in Jesus. They will be taken up to Heaven along with their young children. For the rest of humanity, it will be the beginning of a hell on earth. Those who remain will be presented with the choice of worshiping Jesus, or worshiping Satan. The latter will be the easy choice, but a horrible choice that no one should make.
The world will then go through seven years of the “Tribulation” described in the book of Revelation in the Bible as follows: During the first 42 months after Christ comes and takes to Heaven those who have accepted Him as their Lord and Savior, the Antichrist will come to power, will consolidate his power and cause peace to reign throughout the earth. Then great world catastrophes will lead many people to recognize that the judgment of God is taking place. In two separate happenings, half of the world’s population, probably many of the evil of the world, will be killed in cataclysmic events like nothing the world has ever seen. There will be earthquakes, tidal waves, hurricanes and other disasters described in the Bible. A sample of this may have occurred already. This will be a time of great persecution for the people who have delayed until then to accept Jesus as their savior. 
 
 At that time the Antichrist will be killed. Next, Satan will resurrect and take over the body of the Antichrist. All humanity will be required to worship him or his image. He will deceive people into believing that he, Satan, is God though miraculous happenings. Those who accept this will have the mark of Satan (666) either on their right hand or forehead (Revelation 13: 16-17). Those without this mark will not be allowed to buy or sell anything. Thus there will be monumental hardship for those people. Those who have pledged to Christ will have the mark of the Lord on them and will be mercilessly persecuted and tortured. Unless they give in to Satan, they will be killed. Satan’s plan is to drive as many as possible to worship him. So the easy way out will be to go along with Satan. Those who accept him will be doomed to be forever in hell. For doomed persons, it will be an eternity of torture and fire with no way out.
No one should choose to go through Tribulation. The choice is yours to make. The only way to avoid this is to become a follower of Jesus Christ, ask for His forgiveness of your sins, and then worship Jesus as your Lord and Savior. This is easy and has many great present day benefits.
 
To gain information on what is going to happen during Tribulation, read the last book of the Bible, “Revelations”. Especially note the passages in Revelations 20:4 and 14:11. If you haven’t read this before, you may find the images strange. The book “Revelation Unveiled” by Tim LaHaye explains in great detail what the symbols and events in Revelation really mean.
 
Jesus will help you all the time if you ask. Having true faith gives you a wonderful warm feeling, there is nothing like it. The Bible is the Word of God. Those who don’t believe this probably haven’t read it. The Bible says you are not saved by just doing good works. You must accept and love Jesus as your savior.

There are no non-sinners and never were except Jesus. I thought I was OK by just living a good life. For salvation, we must repent our sins. Also accept that Jesus’ crucifixion and decent into Hell and resurrection was penalty for removing our sins. Unless we accept Jesus, we won’t be saved no matter how pure our life. We must worship and love Jesus and our Heavenly Father, pray often and sincerely, read the Bible, and live by the messages in the Bible! And try to do what we believe Jesus wants us to do. We should show our love to everyone, forgive even our enemies! Help the less fortunate. The door is narrow. Jesus said: “No one will see the Father except through me”. “I am the way”. Although the door is narrow, it is wide enough for all who sincerely seek the love of Jesus.
Attending church is a real help. It gives fellowship and a way to share our beliefs, and have them reinforced. Regular tithing is important, and if we give with our heart, we will gain back in some way more value than we contribute. Everything that we “own” is a gift of God for us to use while on the earth. We can’t take it with us, but we can take the rewards of giving and good deeds.

The alternative to being saved is eternal hell. Satan is in control of the earth right now to the extent that God allows.
 He is working continually to try to have us come to his home, hell. He is trying to break up Christian marriages and friendships. Tell him to get out of your life - in Jesus’ name. Do this whenever you don’t sense Jesus’ presence.

How do I know these things? How did I get to be a believer? I have never seen Jesus but feel his presence. I ask Him for something (non-material and non-physical) and often get immediate response.

My turning point was in reading Choo Thomas’ book “Heaven Is So Real”. I have told my story in another writing of having a vision after reading the first few chapters of this book.
The author is a present-day apostle of Jesus. Her life is totally dedicated to Jesus while still fulfilling her role as a wife, mother and grandmother. I am most fortunate to know her and we correspond and talk regularly; each time is a wonderful experience. Everything in her book was verified for me in the Bible. I find the Bible interesting, not boring at all, and with modern language. The New International Version, NIV, was researched by noted scholars using all available texts, languages and modern tools.

The time to be saved is now! We don’t know how long we will be here, months, days or hours.
We need to concentrate on eternal life for our spirit, not present day pleasures. Our mission today is to spread the Word. How else will others know Jesus if someone doesn’t tell them?

Summary on how to be saved:
Accept Jesus as our savior; love him for his sacrifices and what he has done for us.
Be sure to also show Our Father our praise, thanks and love for everything we have and are.
Repent your sins. Ask for forgiveness every day.
Show love to everyone! Forgive anyone who we think has wronged us.
Pray often and pray sincerely to Heavenly Father in Jesus’ name, for important things.
Ask Jesus for the Holy Spirit to help in our everyday life. He is extremely helpful.
Try to do what you believe Christ wants you to do.
Live an example to others and they will recognize it. Some of course will try to tear you down.
Keep Satan from influencing your life; cast him out of your life in Jesus’ name!
Associate as much as possible with people who have similar faith, but don’t ignore others. Also: Attend church and tithe. If you don’t want to attend now, take the other steps immediately and tithe somewhere. However, church attendance helps in reinforcing your faith and in gaining knowledge.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl